De kwaliteit van nieuwe wet- en regelgeving is in 2023 qua regeldruk verder verslechterd. Van de formeel getoetste voorstellen van het kabinet is 60 procent onvoldoende onderbouwd. Dit percentage is nog nooit zo hoog geweest. ATR adviseert in vijftien procent van zijn adviezen zelfs om het wetsvoorstel helemaal niet in te dienen. Dat schrijft het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) in het jaarverslag over 2023.

 
“Voor het eerst is het aantal negatieve adviezen groter dan het aantal positieve. Een zorgelijke ontwikkeling”, aldus collegevoorzitter Marijke van Hees. “Het is opmerkelijk dat de maatschappelijke aandacht voor regeldruk zich niet vertaalt in meer aandacht voor de onderbouwing van de regeldrukgevolgen van voorgenomen regelgeving”.

Adviezen
In 2023 werden er 559 adviesaanvragen ingediend, iets minder dan het jaar daarvoor. Bij circa 20% van de adviesaanvragen heeft ATR een formeel advies gegeven. ATR geeft positieve adviezen als de kwaliteit van de onderbouwing van het voorstel geen (grote) tekortkomingen kent. Wanneer de onderbouwing forse tekortkomingen bevat, dan krijgt een voorstel een negatief advies. Het aandeel positieve adviezen lag met 40% aanzienlijk lager dan een jaar eerder. Het aantal adviezen met een negatief eindoordeel lag met 60% hoger dan in 2022.

Stijging regeldruk voor bedrijven
Als de voorstellen die in 2023 aan ATR zijn voorgelegd ongewijzigd van kracht worden, dan neemt de regeldruk voor bedrijven structureel toe met ruim € 275 miljoen. Dit blijkt uit de berekeningen die de ministeries zelf hebben gemaakt. Voor professionals is de toename ruim € 43 miljoen. Dit betekent dat de stijgende trend uit voorgaande jaren onverminderd doorzet.

Over ATR
Het Adviescollege toetsing regeldruk adviseert het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer over regeldrukeffecten van wet- en regelgeving.

 

Het volledige ATR jaarverslag 2023 is hier te lezen.