Attenderingsbrief Klimaat

Op dit moment wordt gewerkt aan een Klimaatakkoord. Veel maatregelen zullen uiteindelijk hun weerslag krijgen in wet- en regelgeving. ATR zal deze te zijner tijd toetsen. Het college heeft daarom op 27 maart 2018 aandachtspunten aangeboden aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat om deze wet- en regelgeving zo lastenluw en werkbaar mogelijk vorm te geven. In deze attenderingsbrief gaat ATR in op het ontwerpklimaatakkoord en benadrukt het college de noodzaak van een samenhangende aanpak die de sectoren overstijgt.

Aanvullend onderstreept het college het belang om de voordelen van maatwerk door decentralisatie systematisch af te wegen tegen de nadelige effecten van deze differentiatie voor burgers of bedrijven. Het college benadrukt het uitgangspunt van een meest kostenefficiënte aanpak, zoals geformuleerd bij het onderdeel Industrie, te laten gelden voor het gehele akkoord. Op die manier kunnen disproportionele maatregelen worden vermeden. Het ontwerpakkoord noemt verder diverse sectoroverstijgende rapportages. Het college wijst in zijn brief op het risico van stapeling van rapportages en daarmee de toename van kosten.

ATR klimaatbrief aan de Minister van EZK