Artikelen door Ahmed Moaty

Tijdelijke regeling tegemoetkoming studenten in verband met de uitbraak van COVID-19

De Tweede Kamer heeft op 22 april 2020 per motie verzocht om de gevolgen van COVID-19 voor studenten in kaart te brengen en studenten waar mogelijk te ondersteunen. In deze tijdelijke regeling zijn de voorwaarden voor toekenning van een financiële tegemoetkoming uitgewerkt. Er is besloten twee “doelgroepen” studenten die in de afrondende fase van hun […]

Tijdelijke wet COVID-19 OCW (tweede verzamelwet)

ATR heeft op 18 mei 2020 de ‘Tijdelijke wet Covid-19 OCW’ ontvangen voor toetsing. Het wetsvoorstel regelt enkele spoedeisende tijdelijke voorzieningen, zoals: a.  aanpassingen voor leraren bewegingsonderwijs in opleiding, b. verruiming van de samenloopregeling van de Erfgoedwet, c. het treffen van een voorziening voor de beoordeling van leerresultaten in het primair onderwijs, d. tegemoetkoming voor […]

Wijziging Besluit Voertuigen in verband met het doorvoeren van verbeteringen in de aanpak van tellerfraude

Op 10 juni 2020 is de voorgenomen Wijziging van het Besluit Voertuigen in verband met het doorvoeren van verbeteringen in de aanpak van tellerfraude ATR aangeboden voor toetsing. Het voorstel regelt o.a. een verbod op de invoer, de verkoop, het in voorraad hebben en afleveren van apparaten die geschikt zijn om de teller van een […]

Wijzigingsregeling Subsidieregeling energiebesparing eigen huis 2020

Op 9 juni 2020 is de Wijzigingsregeling Subsidieregeling energiebesparing eigen huis 2020 voor advies aangeboden aan ATR. Met het voorstel wordt beoogd de SEEH toegankelijker te maken voor gemengde verenigingen door het creëren van de mogelijkheid om ook subsidie te ontvangen voor het aandeel huurwoningen in verenigingen met ten minste één koopwoning. Verder worden de […]

Wijzigingsregeling RNES (Garantie klein krediet corona)

Deze wijzigingsregeling voegt een nieuwe subsidiemodule ‘garantie klein krediet corona’ toe aan de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (RNES). De module beoogt de toegang tot liquiditeit voor MKB-ondernemers met een relatief kleine financieringsbehoefte tussen de 10.000,- en 50.000,- euro te vergemakkelijken. De garantie klein krediet corona is bedoeld voor ondernemingen die een ‘extra zetje’ nodig […]

Wet beperking liquidatie- en stakingsverlies-regeling

Dit wetsvoorstel stelt drie aanvullende voorwaarden voor het toepassen van de liquidatie- en stakingsverliesregeling. De eerste aanvullende voorwaarde is kwantitatief: de aftrekbaarheid van verlies wordt beperkt tot € 5 miljoen. De tweede voorwaarde is territoriaal: de aftrekbaarheid wordt beperkt tot verliezen uit deelnemingen in landen van de EU en de EER. De derde aanvullende voorwaarde […]

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies

Dit wetsvoorstel introduceert een registratieverplichting voor uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies. Deze registratieverplichting vloeit voort uit de Europese vierde anti-witwasrichtlijn. De verplichting houdt in dat informatie over de uiteindelijk belanghebbenden (UBO) van trusts en soortgelijke juridische constructies, moet worden ingewonnen, bijgehouden en geregistreerd. Niet nakomen van deze verplichting wordt strafbaar. Omdat criminelen […]

Wijziging Wet toezicht trustkantoren

Dit wetsvoorstel stelt drie verboden in voor trustkantoren. Zij mogen niet langer diensten voor doorstroomvennootschappen aanbieden. Dat zijn rechtspersonen zonder economische activiteit die worden gebruikt voor om gelden “doorheen te laten stromen” voor fiscale doeleinden, bijvoorbeeld dividenden of royalty’s. De twee andere verboden betreffen diensten aan cliënten waarbij landen zijn betrokken die op de lijst […]

Wijziging Tabaks- en rookwarenwet (eisen aan verhittingsapparatuur en uiterlijk van tabaksproducten)

Op 6 maart 2020 is aan ATR voor advies voorgelegd de wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van verhittingsapparaten voor tabak en tabaksproducten en het stellen van eisen aan het uiterlijk van tabaksproducten en aanverwante producten. Deze wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet is een volgende stap in het beleid ter uitvoering van […]

Uitvoeringsbesluit Wtza

In 2017 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) ingediend bij de Tweede Kamer. De Wtza beoogt zorgaanbieders beter in beeld te brengen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en zorgaanbieders beter bewust te maken van de (kwaliteits)eisen waaraan zij moeten voldoen. De wet introduceert daartoe een meldplicht en vergunningplicht. Het voorliggende voorstel stelt zorgaanbieders […]