Artikelen door Ahmed Moaty

Wijziging Wegenverkeerswet 1994 in verband met aanpassing termijnen omwisselen buitenlandse rijbewijzen

Op 18 mei 2020 is de voorgenomen wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 voor toetsing en advies aangeboden aan ATR. Het voorstel regelt dat Nederlandse houders van een buitenlands rijbewijs die dit willen of moeten omwisselen voor een Nederlands rijbewijs langer de tijd krijgen voor deze aanvraag. Het voorstel regelt de verlenging van termijnen omdat de […]

Implementatie BBT-conclusie afvalverbranding

Op 25 augustus heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een voorstel aan het ATR voorgelegd over de implementatie van BBT-conclusies (Best Beschikbare Technieken) voor afvalverbranding. Het voorstel betreft verplichte implementatie van Europese regelgeving. Het gaat hierbij om regels gericht op het verminderen van uitstoot van schadelijke stoffen naar lucht en water door afval(mee)verbrandingsinstallaties. Het […]

Wijziging Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband met het beperken van emissies van kooldioxide door verkeer

Op 29 oktober 2020 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dit voorstel aan ATR voorgelegd voor advies. Het voorstel vloeit voort uit het Klimaatakkoord waarin is afgesproken dat er normering in wetgeving moet komen voor CO₂-reductie van werkgebonden mobiliteit. De normering gaat gelden voor werkgevers met meer dan 100 werknemers. De CO2 uitstoot mag […]

Gevolgen wetgeving vooraf onvoldoende in beeld

Internetconsultaties over wetgeving vinden vaak plaats zonder goed inzicht in de maatschappelijke gevolgen. Dit constateert het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) op basis van onderzoek naar de documenten die deze gevolgen moeten weergeven. Het instrumentarium dat ministeries moeten gebruiken, blijkt in de praktijk moeilijk te hanteren. Het advies van ATR aan het Kabinet bevat concrete aanbevelingen […]

Wijziging Regeling energie vervoer in verband met het wijzigen van de uitslag tot verbruik van vloeibare biobrandstof aan zeeschepen en de verkrijging van exploitatiereductie-eenheden over het kalenderjaar 2021

Op 5 november 2020 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de voorgenomen Wijziging Regeling energie vervoer in verband met het wijzigen van de uitslag tot verbruik van vloeibare biobrandstof aan zeeschepen en de verkrijging van exploitatiereductie-eenheden over het kalenderjaar 2021 aan ATR voorgelegd voor advies. Nederland heeft als enige lidstaat in 2018 ervoor gekozen […]

Heroverweeg invoering expertlabel energiebesparing

Het Kabinet heeft besloten om per januari 2021 het vereenvoudigd energielabel (VEL) te vervangen door een Expertlabel. Het Expertlabel is 10 tot 20 keer zo duur als het VEL. Hierdoor nemen de kosten van het energielabel  voor particuliere en commerciële woningeigenaren toe met circa € 33 miljoen op jaarbasis. Indien iedere woning in Nederland (4,8 […]

Wijzigingsregeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19 (Tweede openstelling TVL)

Voorliggend voorstel heropent de openstellingsperiode voor de TVL voor de periode oktober, november en december 2020. Verder legt de regeling voor de nieuwe periode vast welke bedrijven in aanmerking komen voor de tegemoetkoming, aan welke randvoorwaarden zij moeten voldoen, hoe zij een aanvraag moeten indienen, en binnen welke termijn wordt beslist of die wordt gehonoreerd. […]

Besluit de meerwaarde van een andere taal dan het Nederlands

ATR heeft op 16 oktober 2020 het besluit ontvangen voor “wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 houdende de invoering van bepalingen omtrent de uitdrukkingsvaardigheid en de meerwaarde van een andere taal dan het Nederlands”. De wettelijke basis voor het besluit is het ‘wetsvoorstel taal en toegankelijkheid’. De aanleiding voor het ‘wetsvoorstel taal en toegankelijkheid’ was […]

Implementatiewet richtlijn modernisering consumentenbescherming

Om alle consumenten in Europa een gelijk niveau van consumentenbescherming te bieden, worden consumentenrechten op Europees niveau wettelijk verankerd. Recent is de bescherming geëvalueerd. De uitkomst was dat de consumentenbescherming op een aantal punten moest worden gemoderniseerd. Dit betreft bijvoorbeeld de bescherming tegen oneerlijke handelspraktijken op online marktplaatsen. Verder worden ook maatregelen genomen om te […]

Wijziging Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. de modernisering van het erkenningenstelsel, het verbeteren van de handhaafbaarheid en enkele andere wijzigingen

Op 7 oktober 2020 is de voorgenomen Wijziging Wegenverkeerswet 1994 in verband met de modernisering van het erkenningenstelsel, het verbeteren van de handhaafbaarheid en enkele andere wijzigingen aan ATR aangeboden voor toetsing en advies. Veel eisen en voorwaarden die nu op wetsniveau worden geregeld, worden naar lagere regelgeving overgeheveld waardoor het stelsel bij wijzigingen in […]