Artikelen door Ahmed Moaty

Wet hervorming van de huurtoeslag

Op 7 juli 2022 is de voorgenomen Wet hervorming van de huurtoeslag voor advies aangeboden aan ATR. Het wetsvoorstel bevat een aantal maatregelen die de huurtoeslag moeten vereenvoudigen, het systeem voor toeslagontvangers beter begrijpelijk maken en de kans op (hoge) terugvorderingen en nabetalingen te verminderen. Daarnaast verbreden zij het bereik van de huurtoeslag, waardoor de […]

Wijziging van de Woningwet (huurverlaging 2024 voor huurders met lager inkomen)

Op 29 juni 2022 is de wijziging van de Woningwet in verband met een huurverlaging in 2024 voor huurders met een lager inkomen aan ATR aangeboden voor toetsing en advies. Tegelijkertijd is ook het wetsvoorstel Hervorming huurtoeslag aangeboden. ATR verwijst in beide adviezen waar relevant naar de onderlinge samenhang tussen deze voorstellen. Het wetsvoorstel tot […]

Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden

ATR heeft op 5 juli 2022 de ‘Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden’ ontvangen voor toetsing. Er vindt geen internetconsultatie plaats over het voorstel. Volgens de toelichting verlaten momenteel te veel leerlingen het funderend onderwijs zonder goede beheersing van de basisvaardigheden: taal, rekenen/wiskunde, digitale geletterdheid en burgerschap. Het doel van de subsidieregeling is om scholen te ondersteunen met […]

Wijziging Subsidieregeling Landelijke beëindiging veehouderijlocaties nabij natuurgebieden (Lbv)

Op 25 april 2022 heeft het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de Subsidieregeling Landelijke beëindiging veehouderijlocaties nabij natuurgebieden (Lbv) voor advies voorgelegd aan ATR. Doel van deze regeling is om binnen de landbouw een structurele reductie van de uitstoot van stikstof op overbelaste Natura 2000-gebieden in Nederland te realiseren. Bedrijven met melkvee, varkens […]

Subsidieregeling Nationaal Groeifonds

Het doel van het Nationaal Groeifonds is om het verdienvermogen van Nederland op de lange termijn te versterken door gericht te investeren in de Nederlandse economie. Langs twee wegen kan gebruik worden gemaakt van het Nationaal Groeifonds: de departementale route en de niet-departementale route. De niet-departementale route betreft het verstrekken van subsidies. Het Nationaal Groeifonds […]

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van [..], nr. WJZ/22082022 tot wijziging van de Regeling aanwijzing aanbieders essentiële diensten EZK in verband met de aanwijzing van dienstverleners in de energiesector

Op 17 mei 2022 ontving ATR voor advies het voorstel tot aanwijzing van bedrijven in de olie- en gassector als aanbieders van een essentiële dienst (AED). Aanbieders van essentiële diensten zijn verplicht om ernstige ICT-incidenten te melden bij het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en bij de sectorale toezichthouder. Ook moeten zij voldoen aan beveiligingseisen. […]

Wijziging Regeling vaststellen recyclepercentage voor drankenkartons

Op 14 juni 2022 is de voorgenomen Regeling vaststellen recyclepercentage voor drankenkartons voor toetsing aangeboden aan ATR. Het voorstel introduceert een recyclenorm in de vorm van een minimumgewichtspercentage jaarlijks te recyclen drankenkartons. De norm wordt vastgesteld op 55 gewichtsprocent in 2030. Voor de periode 2023-2029 zijn tussendoelen opgenomen. Het voornemen is de recycleverplichting voor drankenkartons […]

Onderzoek opvolging adviezen ATR over voorgenomen regelgeving

ATR heeft onderzoek laten doen naar de mate waarin ministeries zijn adviespunten over voorgenomen regelgeving opvolgen. Het onderzoek laat zien dat 53% van de adviespunten van ATR volledig wordt opgevolgd en 13% gedeeltelijk wordt opgevolgd. Verder wordt 23% van de adviespunten gemotiveerd niet opgevolgd. Voor 9% van de adviespunten konden de onderzoekers niet goed vaststellen […]