Artikelen door Ahmed Moaty

Wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies in verband met de introductie van een subsidiemodule gericht op het verder professionaliseren van de aanbestedingspraktijk

Een goed aanbestedingsproces is van belang voor ondernemers én overheden. Overheden willen belastinggeld goed besteden en ondernemers kunnen maatschappelijke waarde creëren door in te schrijven op een vraag van de overheid. Het aanbestedingsproces verloopt niet altijd goed. De inschrijvingen sluiten niet altijd goed aan op de vraag van de overheid, en er is te weinig […]

Aanschafsubsidie emissieloze vrachtwagens

Op 20 december 2021 is de Aanschafsubsidieregeling zero-emissie trucks AanZET aan ATR aangeboden voor toetsing en advies. De subsidieregeling is bedoeld om de aanschaf van nieuwe emissieloze vrachtauto’s te stimuleren. Daarmee moet de emissie van CO2 verminderen. De toelichting bij de regeling maakt niet duidelijk waarom is gekozen voor een subsidieregeling. Er zijn ook andere […]

Wijziging van het Handelsregisterbesluit 2008 inzake een grondslag voor het afschermen van bezoekadressen op verzoek

het handelsregister. Eenmanszaken geven vaak hun woonadres op als bezoekadres omdat dat hun enige adres is. De Kamer van Koophandel (KVK) is verplicht om inzage te geven in dat bezoekadres, als iemand daarom vraagt. Dit kan gevolgen hebben voor de veiligheid van bewoners op dat adres. Het aantal veiligheidsincidenten neemt toe bij sommige beroepsgroepen. Agressie […]

Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma

Nederland wordt bedreigd in het digitale domein. Die dreigingen komen uit verschillende landen met een offensief cyberprogramma waaronder Rusland en China. Aanvallen zijn erop gericht om langs digitale weg op heimelijke wijze de beschikking te verkrijgen over staatsgeheime informatie, economische en technologische kennis of andere informatie van burgers of organisaties. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD […]

Wet implementatie Open data richtlijn

Op 24 december 2021 de Wet implementatie Open data richtlijn voor toetsing en advies aangeboden aan ATR. De EU-richtlijn Open data bepaalt dat informatie die de overheid gebruikt voor zijn eigen taken, gratis, makkelijk en vrij te gebruiken moet zijn voor burgers en bedrijven. Deze wet implementeert die richtlijn. De wet gaat alleen over informatie […]

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Invorderingswet 1990 i.v.m. het afschaffen van de mogelijkheid om schuldig nalatig te verklaren bij het niet of niet geheel betalen van de premie voor de volksverzekeringen

Kwetsbare burgers kunnen (disproportioneel) in de knel raken door het huidige proces van schuldig nalatig verklaren. De uitvoering is bovendien ketenafhankelijk, complex en kwetsbaar. Dit voorstel schrapt daarom de wettelijke bepalingen inzake schuldige nalatigheid. Niet of niet geheel AOW-premie betalen zal voortaan niet meer leiden tot een korting op de AOW-uitkering. Het stelsel van de […]

Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs

ATR heeft op 22 april 2022 de Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs ontvangen voor toetsing. Met ingang van studiejaar 2015-2016 is de basisbeurs voor studenten in het hoger onderwijs afgeschaft en vervangen door een studievoorschot. Het wetsvoorstel regelt hoofdzakelijk de herinvoering van een basisbeurs in het hoger onderwijs vanaf het studiejaar 2023-2024, verruiming van de […]

Besluit kwaliteit incassodienstverlening

Op 9 mei 2022 is het Besluit kwaliteit incassodienstverlening aan ATR aangeboden voor toetsing en advies. Dit besluit bevat een nadere uitwerking van de Wet kwaliteit incassodienstverlening. Deze wet heeft tot doel de kwaliteit van de private buitengerechtelijke incassodienstverlening te verbeteren ten behoeve van de schuldenaar, de schuldeiser en de incassodienstverlener zelf. Het wil daarmee […]

Wijziging van het Besluit Tijdelijke wet Groningen in verband met het opdragen van andere taken en bevoegdheden aan het Instituut Mijnbouwschade Groningen

Het kabinet heeft de Tweede Kamer 19 november 2021 per brief geïnformeerd dat bij hoge uitzondering, vanwege de bijzondere situatie in Groningen, besloten is om een aanvullende tegemoetkoming van 25 miljoen euro ter beschikking te stellen voor burgers die reeds een tegemoetkoming voor waardedaling van de NAM hebben ontvangen, maar een hogere vergoeding zouden ontvangen […]

Wet wijziging auteurscontractenrecht

De Wet auteurscontractenrecht (Wet ACR) uit 2015 heeft tot doel om makers en uitvoerende kunstenaars van bijvoorbeeld werken van letterkunde, wetenschap of kunst te beschermen wanneer zij afspraken maken met exploitanten (zoals uitgevers, filmproducenten en omroeporganisaties) over de exploitatie van hun werken. Deze wet is in 2020 geëvalueerd. Deze evaluatie heeft zich gericht op de […]