Artikelen door Ahmed Moaty

Besluit Jaarverantwoording WMG

Het voorliggende besluit wijzigt het ‘Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wet marktordening gezondheidszorg (Bub WMG)’. Door het voorstel wordt een aantal categorieën van zorgaanbieders uitgezonderd van de werkingssfeer van artikel 40a WMG ten aanzien van de financiële bedrijfsvoering en artikel 40b WMG ten aanzien van de openbaarmaking van de jaarverantwoording. Dit betekent dat deze categorieën […]

Wijziging van het Opiumwetbesluit en lijst II in verband met plaatsing van distikstofmonoxide (lachgas)

Dit besluit geeft gevolg aan de aanbeveling om de beschikbaarheid van lachgas als recreatief roesmiddel terug te dringen en het bezit en de aankoop van lachgas voor recreatief gebruik te verbieden. Met een plaatsing op de lijst II van de Opiumwet is het voor een ieder verboden om lachgas te produceren, te verkopen, te kopen […]

Besluit uitvoering Crisis en herstelwet 22e tranche

Op 28 april 2020 is de voorgenomen 22e tranche bij het Besluit Crisis- en herstelwet voor advies aangeboden aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR). Twee keer per jaar start de procedure om het Besluit uitvoering Chw te wijzigen via tranches. Gemeenten kunnen via de tranches projecten aanmelden voor onder andere ontwikkelingsgebieden, innovatieve experimenten en flexibele […]

Reparatiewet Wvggz en Wzd

De reparatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) is een reactie op verzoeken van onder meer Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en GGZ Nederland. Deze en andere partijen die problemen ondervinden met de uitvoerbaarheid van deze wetten, hebben een aantal concrete punten onder de aandacht gebracht die […]

Jaarverslag 2019

Adviescollege toetsing regeldruk: 20% meer adviesaanvragen in 2019 behandeld Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) heeft in 2019 426 adviesaanvragen behandeld. Dat is 20% meer dan in 2018. In 136 gevallen leidde dit tot een formeel advies aan de betreffende bewindspersoon. In 32% van deze adviezen stelde ATR vast dat het voorgelegde voorstel onvoldoende was onderbouwd […]

Wijzigingsregeling energieprestatie gebouwen en enige andere regelingen in verband met de aanpassing van de methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en de inijking van energielabels

Op 18 mei 2020 is de voorgenomen Wijzigingsregeling energieprestatie gebouwen en enige andere regelingen in verband met de aanpassing van de methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en de inijking van energielabels voor advies aangeboden aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR). De belangrijkste wijziging in het voorstel betreft het vervallen van het […]

Wijziging Regeling schorsing geldigheid tenaamstelling

Op 30 april 2020 is de wijziging van de Regeling schorsing geldigheid tenaamstelling voor toetsing en advies aangeboden aan ATR. Het voorstel wijzigt de regeling zodat schorsing van voertuigen ook mogelijk is voor een periode van twee of drie jaar. De huidige regeling bepaalt dat schorsing plaatsvindt voor een periode van één jaar. Een flexibele […]

Besluit tijdelijke verlaging kredietvergoeding

Dit besluit verlaagt de maximale kredietvergoeding van 14% naar 10%. De maatregel geldt minimaal tot het einde van dit jaar. Hij moet consumenten beschermen die als de gevolgen van Corona-crisis te maken krijgen met verlies van inkomen en behoefte hebben aan krediet. De huidige maximale kredietvergoeding van 14% beschermt consumenten onvoldoende tegen de hoge kosten […]

Wijziging Regeling Bouwbesluit 2012 i.v.m. certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

Op 1 mei 2020 is de voorgenomen wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties voor toetsing en advies aangeboden aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR). De voorgestelde regeling werkt de kaders en bepalingen uit van het wetsvoorstel en de AMvB die het […]

Wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs

ATR heeft op 26 februari 2020 het wetsvoorstel ‘vereenvoudiging bekostiging po’ ontvangen voor toetsing. De internetconsultatie heeft plaatsgevonden van 27 februari tot 29 april 2020. De vereenvoudigde bekostiging is voorzien per 1 januari 2023. Volgens de toelichting is in 2014 is met de PO-Raad afgesproken om te verkennen hoe een transparant, eenvoudig en voorspelbaar bekostigingsmodel […]