Artikelen door Ahmed Moaty

Tegemoetkoming Vaste Lasten Covid-19

Het kabinet wil MKB ondernemers en zzp’ers die het hardst worden geraakt door de coronacrisis tegemoetkomen. De regeling TVL bepaalt welke bedrijven in aanmerking komen een tegemoetkoming, aan welke randvoorwaarden zij moeten voldoen, hoe zij een aanvraag moeten indienen, en binnen welke termijn wordt beslist of die wordt gehonoreerd. Voorbeelden van ondernemers die in aanmerking […]

Wetsvoorstel decentrale loting

ATR heeft op 8 oktober 2020 het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het toevoegen van loting als selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het hoger onderwijs’ ontvangen voor toetsing. De internetconsultatie is gehouden van 8 oktober 2020 tot 8 november 2020. De beoogde datum van […]

Uitvoeringsregeling CO2-heffing industrie

De uitvoeringsregeling volgt uit de Wet CO2-heffing industrie. Die wet introduceert een CO2-heffing voor de industrie. Die CO2-heffing belast de uitstoot van broeikasgassen om te stimuleren om de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen. Het wetsvoorstel en de uitvoeringsregeling volgen uit het Klimaatakkoord. De regeling verplicht het opstellen van een industrieel monitoringsplan. Ook verplicht het […]

Evaluatie ATR 2017-2020

Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) is een tijdelijk adviescollege dat eens per vier jaar moet worden geëvalueerd. Deze evaluatie heeft in 2020 plaatsgevonden. Zij is uitgevoerd door Berenschot. Conform de Kaderwet adviescolleges heeft het college het evaluatieverslag gestuurd naar het kabinet en naar de Eerste en Tweede Kamer. De evaluatie vormt input voor de beslissing over […]

Verkorten wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen (Wijziging Boek 6 BW)

Achterstallige betalingen kunnen leiden tot liquiditeitsproblemen. Dit verslechtert de concurrentiepositie van bedrijven. In 2011 zijn in Europees verband daarom maximale betaaltermijnen voor producten en diensten vastgelegd. Hoofdregel is dat zowel bedrijven als overheden binnen 30 dagen betalen. De EU-richtlijn geeft echter ruimte om van deze norm af te wijken. Nederland heeft daar bij de implementatie […]

Wijziging Regeling voertuigen i.v.m. invoering APK-roetfiltercontrole met deeltjesteller

Op 5 oktober 2020 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de wijziging Regeling voertuigen i.v.m. invoering APK-roetfiltercontrole met deeltjesteller aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voorgelegd voor advies. Het voorstel verplicht een APK-test met een deeltjesteller voor dieselauto’s met af-fabriek roetfilter. Deze APK-test waarborgt een betrouwbaarder niveau van controle van de emissies van dieselauto’s. […]

Eindejaarbesluit renseigneringsverplichting voor inhoudingsplichten en rechtenorganisaties

Met dit besluit wordt de ‘IB47-aangifte’ vervangen door een renseigneringsplicht. Die plicht houdt in dat betalingen aan derden elk jaar moeten worden opgegeven aan de Belastingdienst. De verplichting gaat gelden voor twee groepen inhoudingsplichtigen: ten eerste voor bedrijven die al personeel in loondienst hebben, en ten tweede voor collectieve beheerorganisaties (cbo’s) die nabuurrechten en auteursrechten […]

Wijzigingsbesluit EBVO versterking examenorganisatie

ATR heeft op 22 september 2020 het ‘Besluit tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO en het Eindexamenbesluit VO BES in verband met versterking van de kwaliteit van de schoolexamenorganisatie in het voortgezet onderwijs en het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs’ ontvangen voor toetsing. De internetconsultatie heeft plaatsgevonden van 11 september tot 11 oktober 2020. Het wijzigingsbesluit […]

Wetsvoorstel investeringsverplichting Nederlands cultureel audiovisueel product

ATR heeft op 3 maart 2020 het ‘Voorstel van wet tot wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investerings¬verplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product’ ontvangen. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2022. Over deze versie van het voor¬stel heeft geen internetconsultatie plaatsgevonden. Het wetsvoorstel is 29 […]

Wetsvoorstel wijziging Leerplichtwet

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) heeft op 31 augustus het “Voorstel van Wet houdende wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Leerplichtwet BES en enige andere onderwijswetten in verband met het aanscherpen van de procedure voor vrijstelling op lichamelijke of psychische gronden” ontvangen voor toetsing. De internetconsultatie is gehouden van 1 september 2020 tot en met […]