Artikelen door Ahmed Moaty

Wijziging van het Warmtebesluit en van de Warmteregeling

Op 20 juli 2017 zijn de wijziging van het Warmtebesluit en van de Warmteregeling aan ATR voorgelegd. De wijzigingen stellen nadere regels aan onder andere tariefdifferentiëring en transparantie indien een leverancier afwijkt van het maximumtarief. De regeldrukgevolgen van deze wijzigingen zijn niet volledig in beeld gebracht. ATR adviseert dit alsnog te doen. Ook adviseert ATR […]

Wijziging van de Mededingingswet

De Mededingingswet wordt op drie punten gewijzigd. De belangrijkste wijziging betreft het onderdeel ‘markt en overheid’. Deze wijziging moet zorgen voor een transparanter besluitvormingsproces wanneer gebruik kan worden gemaakt van de zgn. algemeenbelanguitzondering. Het doet dit door aan een algemeenbelangbesluit bepaalde motiveringsvereisten te koppelen, door ondernemers de ruimte te geven te reageren op een ontwerp […]

Routeringsbesluit vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor

Op 21 juli 2017 is het voorstel tot de invoering van een Routeringsbesluit voor vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor opengesteld voor internetconsultatie. Het doel van het Routeringsbesluit is om waar mogelijk het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor te verschuiven naar de Betuweroute. Deze verschuiving vindt plaats om de overschrijdingen van de […]

Wijziging Wet milieubeheer i.v.m. maximering budget geluidsanering

Op 21 augustus 2017 is het voorstel tot wijziging van de Wet milieubeheer i.v.m. maximering van het budget geluidssanering opengesteld voor internetconsultatie. Het voorstel heeft tot doel om het budget voor realisatie van het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) te maximeren en om prioritering mogelijk te maken. Het uitgangspunt van het MJPG is om binnen het gereserveerde […]

Wijzigingsvoorstel Regeling Bodemkwaliteit

Op 7 augustus 2017 is het voorstel tot wijziging van de Regeling Bodemkwaliteit voor internetconsultatie opengesteld. Deze regeling bevat normen op basis waarvan bedrijven en personen voor bepaalde werkzaamheden kunnen worden gecertificeerd of geaccrediteerd en erkend. Deze normen zijn vastgelegd in zogeheten normdocumenten. Innovaties en veranderende inzichten kunnen aanleiding geven tot aanpassing van deze documenten. […]

Wet wijziging Wet op de lijkbezorging

Op 21 juli 2017 is aan Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) voor advies voorgelegd het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de lijkbezorging. De wijziging maakt het mogelijk om in het vervolg gegevens over de doodsoorzaak langs elektronische weg aan het CBS aan te bieden. De wet verplicht de ontvanger van de gegevens om eisen te […]

Voorstel tot aanpassing van de definitie van geneesmiddelen in de Wet op de omzetbelasting 1968

De Hoge Raad heeft op 11 november 2016 bepaald dat zonnebrandmiddelen en fluoride tandpasta kwalificeren als geneesmiddel voor de Wet op de omzetbelasting. Deze middelen mogen daarom worden verkocht met verlaagde btw (6%). Mogelijk is dit ook van toepassing op andere cosmetische producten. Daarom stelt de staatssecretaris van Financiën voor om de wet op dit […]

Ontwerpbesluit wijziging Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet

Op 28 juli 2017 is aan Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) voor advies voorgelegd het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet. Dit besluit hangt samen met de wijziging van de Meststoffenwet. Die wordt gewijzigd in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten per 1 januari a.s.. De wet moet er voor gaan zorgen […]