Artikelen door Ahmed Moaty

Wijziging Kieswet

Op 29 november 2017 is een wijzigingsvoorstel van de Kieswet door de minister van Binnenlandse Zaken (BZK) voorgelegd aan ATR ter advisering. Doel van het wijzigingsvoorstel is het proces van de vaststelling van de verkiezingsuitslag transparanter en beter controleerbaar te maken. Het voorstel bevat diverse voorstellen om dit doel te bereiken. Zo wordt voorgesteld om […]

Wijziging Paspoortwet in verband met elektronische identificatie

Tussen 18 december 2017 en 19 januari 2018 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken (BZK) een wijzigingsvoorstel van de Paspoortwet opengesteld voor internetconsultatie. Het wetsvoorstel regelt de mogelijkheid om een identiteitsdocument of reisdocument te voorzien van een contactloze chip waar een publiek identificatiemiddel op wordt geplaatst. Dat maakt het mogelijk voor burgers om online zaken […]

Besluit registratie implantaten

Op 13 december 2017 is aan ATR voorgelegd het Besluit registratie implantaten. De Minister van VWS gaat een register in stand houdt waarin gegevens worden verzameld over bij patiënten ingebrachte implantaten. De aanleiding is een aantal incidenten met gebrekkige implantaten, zoals de PIP-implantaten en bekkenimplantaten. Gebleken is dat bij incidenten en calamiteiten niet te achterhalen […]

Wetsvoorstel en AMvB voor verlaging van het collegegeld

Op 21 december 2017 is de ontwerpwetgeving voor het verlagen van het collegegeld ter toetsing aan ATR voorgelegd. Het wetsvoorstel introduceert een wettelijke grondslag om voor bepaalde groepen studenten in het hoger onderwijs het wettelijk collegegeld te verlagen. Het besluit regelt een halvering van het wettelijk collegegeld in het eerste jaar voor alle studenten die […]

BBT-conclusies grote stookinstallaties

Op 17 augustus 2017 zijn de Europese milieueisen voor grote stookinstallaties geactualiseerd in een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. De actualisatie houdt in dat grote stookinstallaties in Europa aan strengere eisen moeten voldoen. Die eisen vloeien voort uit nieuwe inzichten over wat de best beschikbare technieken (BBT) zijn. Het uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie moet […]

Indexering tarieven 2018 Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Tussen 29 november 2017 en 13 december 2017 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat een voorstel opengesteld voor internetconsultatie dat betrekking heeft op wijziging van regelingen aangaande tarieven voor werkzaamheden van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor de spoorwegsector, de luchtvaart en de scheepvaart. Het gaat om een wijziging van de Regeling tarieven […]

Transparant toezicht financiële instellingen

Op 20 december 2017 is het voorstel tot wijziging van het Besluit prudentiële regels Wft en het Besluit uitvoering EU-verordeningen ter toetsing aan ATR voorgelegd. Dit wijzigingsbesluit actualiseert beide besluiten. Het voorstel wijst de gegevens aan die de Nederlandsche bank publiceert ten behoeve van transparant toezicht op financiële instellingen. Het voorstel wijzigt dat enkele gegevens […]

Het Besluit factuur, verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie (VKO) en het Besluit financieel beheer netbeheer (BFBN) worden gewijzigd.

Op 28 november 2017 zijn het Besluit factuur, verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie (hierna: VKO) en het Besluit financieel beheer netbeheer (hierna: BFBN) ter toetsing aan ATR aangeboden. Het Besluit VKO voert de afspraken uit die zijn vastgelegd in een convenant over energiebesparing in de gebouwde omgeving. Dit convenant is in mei 2017 ondertekend door […]