Artikelen door Ahmed Moaty

Wetsvoorstel ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven

Op 22 februari 2018 heeft ATR advies uitgebracht over het wetsvoorstel ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven. Met dit wetsvoorstel wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat maatschappelijke partijen helpen om duurzaamheidsinitiatieven te realiseren binnen de netwerksamenleving. Hiertoe biedt het partijen de mogelijkheid om een verzoek in te dienen voor algemene gelding van (onderdelen) van een duurzaamheidsinitiatief […]

Cybersecuritywet

ATR heeft op 8 september 2017 een advies uitgebracht over de Cybersecuritywet . Deze wet geeft uitvoering aan de Europese NIB-richtlijn , die bedoeld is om eenheid aan te brengen in het Europese beleid voor netwerk- en informatiebeveiliging. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat de Europese economie en samenleving beter kan functioneren. De richtlijn vraagt […]

Wijziging van de wet financiering sociale verzekeringen het Besluit SUWI

Op 10 en 12 oktober 2017 zijn een wijziging van de Wet financiering volksverzekeringen en het Besluit SUWI voor advies aan Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) voorgelegd. Het kabinet gunt met deze wijzigingen overheidswerkgevers meer tijd om het afgesproken aantal nieuwe banen voor mensen met een arbeidshandicap te halen. Eerder dit jaar was besloten om de […]

Wijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen en Tijdelijke regeling tegemoetkoming Dagloonbesluit

Op 15 januari 2018 zijn de wijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen en de Tijdelijke regeling Dagloonbesluit werknemersverzekeringen aan ATR voorgelegd. De aanleiding voor de wijziging van de besluiten is een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 19 juli 2017. In die uitspraak stelt de CRvB dat ziekte in de referteperiode van het WW-dagloon […]

Wijziging Kieswet

Op 29 november 2017 is een wijzigingsvoorstel van de Kieswet door de minister van Binnenlandse Zaken (BZK) voorgelegd aan ATR ter advisering. Doel van het wijzigingsvoorstel is het proces van de vaststelling van de verkiezingsuitslag transparanter en beter controleerbaar te maken. Het voorstel bevat diverse voorstellen om dit doel te bereiken. Zo wordt voorgesteld om […]

Wijziging Paspoortwet in verband met elektronische identificatie

Tussen 18 december 2017 en 19 januari 2018 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken (BZK) een wijzigingsvoorstel van de Paspoortwet opengesteld voor internetconsultatie. Het wetsvoorstel regelt de mogelijkheid om een identiteitsdocument of reisdocument te voorzien van een contactloze chip waar een publiek identificatiemiddel op wordt geplaatst. Dat maakt het mogelijk voor burgers om online zaken […]

Besluit registratie implantaten

Op 13 december 2017 is aan ATR voorgelegd het Besluit registratie implantaten. De Minister van VWS gaat een register in stand houdt waarin gegevens worden verzameld over bij patiënten ingebrachte implantaten. De aanleiding is een aantal incidenten met gebrekkige implantaten, zoals de PIP-implantaten en bekkenimplantaten. Gebleken is dat bij incidenten en calamiteiten niet te achterhalen […]

Wetsvoorstel en AMvB voor verlaging van het collegegeld

Op 21 december 2017 is de ontwerpwetgeving voor het verlagen van het collegegeld ter toetsing aan ATR voorgelegd. Het wetsvoorstel introduceert een wettelijke grondslag om voor bepaalde groepen studenten in het hoger onderwijs het wettelijk collegegeld te verlagen. Het besluit regelt een halvering van het wettelijk collegegeld in het eerste jaar voor alle studenten die […]

BBT-conclusies grote stookinstallaties

Op 17 augustus 2017 zijn de Europese milieueisen voor grote stookinstallaties geactualiseerd in een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. De actualisatie houdt in dat grote stookinstallaties in Europa aan strengere eisen moeten voldoen. Die eisen vloeien voort uit nieuwe inzichten over wat de best beschikbare technieken (BBT) zijn. Het uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie moet […]