Artikelen door ATR Regeldruk

Wijziging Besluit Bibob i.v.m. het daarin opnemen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Aan ATR is voor advies aangeboden het concept van de wijziging van het Besluit Bibob in verband met het daarin opnemen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) als bevoegd toetsingsorgaan. Het besluit voegt het COA toe aan de lijst van zelfstandige bestuursorganen die bevoegd zijn de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (Wet Bibob) toe […]

Aanvullingsbesluit zwemmen of baden in waterbassins Omgevingswet

Op 17 mei 2018 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het Ontwerp-Aanvullingsbesluit zwemmen of baden in waterbassins omgevingswet voorgelegd aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voor toetsing. Doel van het Aanvullingsbesluit is om de gezondheid en veiligheid van de gebruikers van waterbassins op een adequate manier te beschermen. Het voorstel geeft tevens invulling aan […]

Wijziging Regeling energieprestatie gebouwen (Reg)

Op 2 november 2017 heeft het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) het voorstel voor de wijziging van de Regeling energieprestatie gebouwen (Reg) ontvangen voor advies. Deze wijziging omvat een verwijzing in de Reg naar de geactualiseerde Beoordelingsrichtlijn 9500-01. De wijzigingen in de nieuwe BRL9500-01 bepalen dat extra informatie in het projectdossier moet worden opgenomen bij de […]

Besluit tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO en het Staatsexamenbesluit VO (in verband met de rekentoets)

Het Besluit tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO en het Staatsexamenbesluit VO regelt dat met ingang van dit schooljaar 2017-2018 het resultaat van de rekentoets niet langer meetelt voor het behalen van het diploma en het behalen van het judicium cum laude in het vwo. De vwo-leerlingen die dit schooljaar eindexamen doen, moeten de rekentoets […]

Uitvoeringsregeling Wet Normering Topinkomens (WNT)

Op 3 november 2017 heeft het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) het voorstel voor de wijziging van de Uitvoeringsregeling Wet Normering Topinkomens (WNT) ontvangen voor advies. Het voorstel omvat wijzigingen in de Uitvoeringsregeling WNT over de openbaarmakingsverplichtingen over de normering van topinkomens in de publieke sector. Het college constateert dat nut en noodzaak van de voorgestelde […]

Wet Kadaster BES-eilanden

Op 7 september 2017 is door de toenmalig minister van Infrastructuur en Milieu (mevrouw Schultz van Haegen) het voorstel voor de Wet Kadaster BES-eilanden opengesteld voor internet-consultatie. Met het aantreden van het kabinet Rutte-III is de minister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor het Kadaster. Om deze reden valt het wetsvoorstel voor de Wet Kadaster BES-Eilanden […]

Verkeersverdelingsregel tussen Schiphol Airport en Lelystad Airport

Op 8 november 2017 zijn de voorstellen voor de invoering van een verkeersverdelingsregel tussen Schiphol Airport en Lelystad Airport opengesteld voor internetconsultatie. Met een verkeersverdelingsregel tussen Schiphol en Lelystad Airport geeft het kabinet invulling aan het selectiviteitbeleid. Dit beleid omvat de keuze dat Schiphol primair is gericht op het intercontinentale en mainportgebonden verkeer en dat […]

Besluit verplaatsen en verkabelen hoogspanningsverbindingen

Op 21 november 2017 heeft het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) advies uitgebracht over het Besluit verplaatsen en verkabelen hoogspanningsverbindingen. Het besluit is een uitwerking van artikel 22a van de nog te wijzigen Elekticiteitswet 1998 aan de hand van de Wet Voortgang Energietransitie. Met dit besluit wordt bepaald welk deel van de kosten die een netbeheerder […]

Ontwerpbesluit verruiming uitbestedingsmogelijkheden naar het vavo

In het Besluit samenwerking VO-BVE is geregeld dat VO-leerlingen die nog geen diploma hebben behaald of voor het eindexamen gezakt zijn, via uitbesteding door hun VO-school, gebruik kunnen maken van het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Met de wijziging van dit Besluit wordt geregeld dat ook 16- en 17-jarige leerlingen mét een havo- of vwo-diploma via […]