Artikelen door ATR Regeldruk

Controleprotocol Wet Normering Topinkomens (WNT)

Op 29 september 2017 heeft het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) het voorstel voor de Regeling Controleprotocol Wet Normering Topinkomens (WNT) 2017 ontvangen voor advies. Deze regeling bevat het controleprotocol voor de accountantscontrole op de naleving van de WNT en de bepalingen met betrekking tot het verantwoordingsjaar 2017. Het controleprotocol geeft aanwijzingen voor de controle van […]

Besluit digitale toegankelijkheid overheid

Op 9 oktober 2017 is het Besluit digitale toegankelijkheid overheid ter toetsing aan het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) voorgelegd. Met het Besluit wordt de Europese richtlijn 2016/2102 (toegankelijkheidsrichtlijn) omgezet in nationale regelgeving. Het Besluit verplicht overheidsinstanties om nieuwe en bestaande websites en apps goed digitaal toegankelijk te maken. Door de verbeterde digitale toegankelijkheid kunnen mensen […]

Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet basisregistratie personen

Op 15 juli is het wijzigingsvoorstel voor de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) voor internetconsultatie opengesteld. Met het wijzigingsvoorstel wordt de vrijwillige mogelijkheid gecreëerd voor één of beide ouders om een levenloos geboren kind te laten registeren in de BRP. Het wijzigingsvoorstel is een aanvulling op de mogelijkheid om voor het levenloos geboren kind een […]

Voorstel tot aanpassing van de definitie van geneesmiddelen in de Wet op de omzetbelasting 1968

De Hoge Raad heeft op 11 november 2016 bepaald dat zonnebrandmiddelen en fluoride tandpasta kwalificeren als geneesmiddel voor de Wet op de omzetbelasting. Deze middelen mogen daarom worden verkocht met verlaagde btw (6%). Mogelijk is dit ook van toepassing op andere cosmetische producten. Daarom stelt de staatssecretaris van Financiën voor om de wet op dit […]

Evaluatie uniformering loonbegrip

In opdracht van het ministerie van Financiën heeft Panteia de door het bedrijfsleven ervaren gevolgen van de uniformering van het loonbegrip voor de administratieve lasten onderzocht. Het doel van de uniformering van het loonbegrip was om de administratieve lasten voor werkgevers met € 380 miljoen euro per jaar te verminderen. Uit de evaluatie blijkt dat […]

Besluit energie-etikettering

De Europese Unie (EU) heeft naar aanleiding van een evaluatie van de energielabels besloten tot een verdere aanscherping van het beleid gericht op energiebesparing. Die aanscherping krijgt onder andere zijn beslag in het aanpassen van de schalen van de energielabels (waardoor een product met een bepaald label in de loop der tijd aan strengere energieprestaties […]

Ontwerpbesluit en regeling tot wijziging van de Tabaks- en rookwarenregelingen

Het Ontwerp van de wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit en regeling bevat een aantal maatregelen om jongeren te ontmoedigen om te gaan roken. Zo komt er een verbod op zelfbedieningssigarettenautomaten en een uitstalverbod bij verkooppunten als supermarkten en benzinestations. Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) adviseert om in de toelichting beter inzichtelijk te maken waarom de maatregelen […]

Besluit tijdelijke verruiming van toepassingsbereik concentratietoezicht op ondernemingen die zorg verlenen

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) hanteert voor het concentratietoezicht in de zorg tijdelijk lagere omzetdrempels dan voor andere sectoren. Ondernemingen in de zorg die willen fuseren, moeten daardoor dus eerder een concentratietoets ondergaan. Het ontwerpbesluit ’Verruiming toepassingsbereik van het concentratietoezicht op ondernemingen die zorg verlenen’ verlengt de verlaagde omzetdrempels. ATR constateert in een advies […]

Besluit Dierengezondheidsheffing

Het ontwerpbesluit Diergezondheidsheffing stelt de tarieven vast voor heffingen voor het houden van runderen, varkens, pluimvee, eenden, kalkoenen, schapen, geiten en voor het inleggen van (vaccin) broedeieren. De opbrengst van deze heffingen komt in het Diergezondheidsfonds (DGF). Dit besluit leidt tot een beperkte toename van de regeldruk. Dit komt omdat vanaf 2018 varkenshouders ook heffing […]

Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet

Het Ontwerpbesluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet betreft een sectorale regeling voor een actieve openbaarmakingsplicht in de zorg. ATR adviseert om inzichtelijk te maken waarom de actieve openbaarmakingsplicht voor deze sector in sectorale regelgeving wordt vastgelegd en niet in een generieke wet als de Wet openbaarheid bestuur (Wob). Verder adviseert ATR om een kleine […]