Artikelen door Herman Schippers

Wijziging van het Mijnbouwbesluit (wijzigingen in verband met de aanpassing van het vergunningstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte)

De overheid reguleert de opsporing en winning van aardwarmte zodat dit proces veilig kan verlopen. Het stelsel – met bijbehorende vergunningstelsel – is opgenomen in Mijnbouwwet. Het kabinet heeft besloten om een apart vergunningenstelsel op te zetten voor aardwarmte. Het voorliggende Mijnbouwbesluit werkt dit stelsel verder uit. Belangrijk element in het voorstel is de vormgeving […]

Nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen

ATR heeft op 8 juli 2019 het Wetsvoorstel nadere beloningsmaatregelen ontvangen. Het Kabinet stelt drie nadere beloningsmaatregelen voor. Deze maatregelen zijn aanvullend op de al van kracht zijnde beloningsmaatregelen.   Deze maatregelen moeten perverse prikkels voorkomen en het maatschappelijk draagvlak voor, en het vertrouwen in de financiële sector als geheel bevorderen. De eerste maatregel is […]