BBT-conclusies grote stookinstallaties

Op 17 augustus 2017 zijn de Europese milieueisen voor grote stookinstallaties geactualiseerd in een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. De actualisatie houdt in dat grote stookinstallaties in Europa aan strengere eisen moeten voldoen. Die eisen vloeien voort uit nieuwe inzichten over wat de best beschikbare technieken (BBT) zijn.

Het uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie moet worden vertaald naar nationale regelgeving en vergunningen. De aangescherpte bepalingen uit de BBT-conclusies worden verwerkt in het Nederlandse Activiteitenbesluit. De wijze waarop Nederland dit gaat doen, is uitgewerkt in een notitie die tussen november 2017 en februari 2018 openstaat voor consultatie. Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft ATR advies uitgebracht over deze consultatienotitie.

ATR constateert dat nut en noodzaak van de Nederlandse uitwerking van de BBT-conclusies voldoende zijn onderbouwd. Er treden geen grote wijzigingen op met omvangrijke regeldrukgevolgen. De effecten van de BBT-conclusies zijn beperkt omdat de Nederlandse grote stookinstallaties reeds voldoen aan de aangescherpte eisen. Uit de toelichting bij de uitwerking van de BBT-conclusies blijkt volgens het college dat voldoende aandacht is besteed aan minstbelastende alternatieven. Ook is bij de uitwerking aandacht besteed aan een werkbare uitvoeringswijze van de regelgeving voor de doelgroepen die moeten voldoen aan de verplichtingen.

De consultatie van de Nederlandse uitwerking van de BBT-conclusies verloopt via het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu (OIM). ATR merkt op dat de consultatie niet volledig openbaar en vrij toegankelijk beschikbaar is. Het college adviseert in de toekomst voorgenomen wet- en regelgeving volledig openbaar en vrij toegankelijk te consulteren. Daardoor kunnen alle betrokkenen kennisnemen van de voorgenomen regelgeving en hier gericht op reageren.

Tot slot adviseert het college de toelichting bij de regeldrukgevolgen van de Nederlandse uitwerking van de BBT-conclusies te verduidelijken.

Brief ATR over de BBT-conclusies grote stookinstallaties.