Titel

tekstblok

Het onbenutte potentieel van de BRP

ATR heeft op verzoek van Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) onderzoek gedaan naar de regeldrukgevolgen van de Basisregistratie Personen. Het advies en bijbehorende onderzoek vindt u hier.

De belangrijkste bevindingen zijn ook digitaal gepubliceerd op de website van iBestuur. Het artikel “Het onbenutte potentieel van de BRP” vindt u hier.

Impact wijziging Regeling bodemkwaliteit deels onduidelijk

Het voorstel tot aanwijzing van enkele normdocumenten in de Regeling bodemkwaliteit is nog niet voldoende uitgewerkt. Zo beschrijft de toelichting niet alle inhoudelijke wijzigingen uit de normdocumenten met gevolgen voor bedrijven. Daardoor ontbreekt de onderbouwing van nut en noodzaak bij enkele wijzigingen. Ook waren enkele normdocumenten niet openbaar beschikbaar bij de start van de consultatie. Verder is de impact van het voorstel niet volledig duidelijk. Dit komt doordat de regeldruk-analyse nog onvolledig is. Dit schrijft ATR in een advies aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

Uitwerking inhoudelijke wijzigingen onvolledig

In de Regeling bodemkwaliteit zijn veel externe normdocumenten aangewezen. Deze normdocumenten bevatten eisen over bijvoorbeeld de keuring van grond op schadelijke stoffen. Het voorstel regelt de aanwijzing van enkele nieuwe en geactualiseerde normdocumenten, omdat een aantal documenten niet meer voldoet aan de stand der techniek. Ook zijn normdocumenten aangepast om aan te sluiten op de Omgevingswet. Niet alle wijzigingen zijn voldoende toegelicht in het voorstel. Daardoor is nut en noodzaak van de wijzigingen niet duidelijk. Ook waren een aantal normdocumenten die worden aanwezen niet openbaar in de eerste fase van de consultatie. Het college adviseert normdocumenten voortaan openbaar te publiceren op het moment van consultatie van de regeling. Ook is het goed de toelichting bij het voorstel aan te vullen en daarmee nut en noodzaak van de wijzigingen te onderbouwen.

Onduidelijkheid over aandachtspunten uit de praktijk

In de voorbereidende fase zijn de normdocumenten geconsulteerd bij bedrijven. ATR constateert dat niet duidelijk is wat de uitkomsten zijn van deze consultatie en hoe met aandachtspunten over de werkbaarheid is omgegaan. Het college adviseert daarom de consultatie-uitkomsten te verduidelijken in de toelichting en daarbij aan te geven hoe punten over de werkbaarheid zijn opgelost.

Onvoldoende kwantitatief beeld van de regeldrukeffecten

Het voorstel bevat een kwalitatieve en deels kwantitatieve analyse van de regeldrukeffecten. Niet bij alle wijzigingen is duidelijk wat de regeldrukeffecten zijn. Hierdoor is de impact van het voorstel onduidelijk. Voor onderbouwde besluitvorming is dit inzicht wel van belang. Het college adviseert daarom de regeldrukanalyse aan te vullen, conform de Rijksbrede methodiek.

Het college adviseert de regeling niet vast te stellen, tenzij met de adviespunten is rekening gehouden.

ATR advies aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat – Wijziging Regeling bodemkwaliteit 2022.

Modernisering regelgeving scheepvaart kan met minder regeldruk

Het wijzigen van het Binnenvaartpolitiereglement en het Scheepvaart-reglement territoriale zee biedt kansen om de regeldruk te verminderen. Zo kan één digitaal loket voor ontheffingsaanvragen helpen om de lasten voor ondernemers te verminderen. Ook is verdergaande harmonisatie van bepalingen in de reglementen volgens ATR mogelijk. Geharmoniseerde regels dragen bij aan de werkbaarheid ervan voor de praktijk. Dit schrijft ATR in een advies aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Digitaal loket voor ontheffingsaanvragen

Het voorstel regelt een aantal wijzigingen bij ontheffingen die scheepseigenaren kunnen aanvragen bij het bevoegd gezag. Een ontheffing is bijvoorbeeld mogelijk om te mogen afwijken van bepaalde eisen als een schip een duurzamere verbrandingsmotor gebruikt. Wanneer scheepseigenaren over meerdere binnenvaartwateren varen, kan dit betekenen dat zij vooraf meerdere ontheffings-aanvragen moeten indienen. Eén loket, waar één aanvraag volstaat voor deze ontheffingsaanvragen kan de regeldruk verminderen. ATR adviseert daarom het mogelijk te maken dat ontheffingsaanvragen geïntegreerd via één digitaal loket kunnen verlopen.

Harmoniseren bepalingen LNG-schepen

Het voorstel neemt bepalingen over schepen die varen op vloeibaar aardgas (LNG) op in het BPR. Daarmee gaan voor de binnenwateren dezelfde bepalingen gelden als op de Rijn, omdat deze bepalingen al in het Rijnvaartpolitiereglement staan. Niet alle bepalingen voor LNG-schepen uit het Rijnvaartpolitiereglement worden overgenomen. Milieuvoorschriften bij het bunkeren van LNG-schepen worden niet opgenomen in het BPR, omdat deze bepalingen al in lokale havenverordeningen staan. ATR constateert dat dit afwijkt van het doel van het voorstel (harmonisatie) en dat het voorstel deze keuze niet inhoudelijk onderbouwt. Het college adviseert alle bepalingen over LNG-schepen geharmoniseerd te regelen in het BRP. Regels worden daardoor beter begrepen en als beter werkbaar ervaren.

Geen kwantitatief beeld van de regeldrukeffecten

Het voorstel bevat geen kwantitatieve analyse van de regeldrukeffecten. Hierdoor is de impact van het voorstel onduidelijk. Voor onderbouwde besluitvorming over het voorstel is dit inzicht wel van belang. Het college adviseert daarom de regeldrukeffecten van de wijzigingen kwalitatief én kwantitatief te beschrijven, conform de Rijksbrede methodiek.

Het college adviseert het besluit in te dienen, nadat met de adviespunten is rekening gehouden.

ATR advies aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat – Binnenvaartpolitiereglement en Scheepvaartreglement territoriale zee.

Impact wijziging Regeling bodemkwaliteit onduidelijk

Het voorstel tot aanwijzing van enkele normdocumenten in de Regeling bodemkwaliteit is nog onvoldoende uitgewerkt. Zo beschrijft de toelichting niet alle inhoudelijke wijzigingen uit de normdocumenten. Daardoor ontbreekt ook de onderbouwing van nut en noodzaak bij enkele wijzigingen. Verder is de impact van het voorstel niet duidelijk. Dit komt doordat de regeldrukanalyse ontbreekt. Dit schrijft ATR in een advies aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

Beschrijving inhoudelijke wijzigingen onvolledig

In de Regeling bodemkwaliteit zijn veel externe normdocumenten aangewezen. Deze normdocumenten bevatten eisen over bijvoorbeeld de keuring van grond op schadelijke stoffen. Het voorstel regelt de aanwijzing van enkele nieuwe en geactualiseerde normdocumenten, omdat een aantal documenten niet meer voldoet aan de stand der techniek. Bijvoorbeeld een analyse op PFAS is nog niet mogelijk op basis van de nu aangewezen normdocumenten. Het college stelt vast dat niet alle wijzigingen die uit de normdocumenten volgen zijn toegelicht in het voorstel. Daardoor is nut en noodzaak van alle wijzigingen ook niet duidelijk. Het college adviseert de toelichting bij het voorstel op deze punten aan te vullen.

Onduidelijkheid over aandachtspunten uit de praktijk

In de voorbereidende fase zijn de normdocumenten geconsulteerd bij bedrijven. ATR constateert dat niet duidelijk is wat de uitkomsten zijn van deze consultatie en hoe met aandachtspunten over de werkbaarheid is omgegaan. Het college adviseert daarom de consultatie-uitkomsten te verduidelijken in de toelichting en daarbij aan te geven hoe punten over de werkbaarheid zijn opgelost.

Geen kwantitatief beeld van de regeldrukeffecten

Het voorstel bevat geen kwantitatieve analyse van de regeldrukeffecten. Hierdoor is de impact van het voorstel onduidelijk. Voor onderbouwde besluitvorming over het voorstel is dit inzicht wel van belang. Het college adviseert daarom de regeldrukeffecten van de wijzigingen kwalitatief én kwantitatief te beschrijven, conform de Rijksbrede methodiek.

Het college adviseert de regeling niet vast te stellen, tenzij met de adviespunten is rekening gehouden.

ATR advies aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat – Wijziging Regeling bodemkwaliteit