Titel

tekstblok

Het onbenutte potentieel van de BRP

ATR heeft op verzoek van Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) onderzoek gedaan naar de regeldrukgevolgen van de Basisregistratie Personen. Het advies en bijbehorende onderzoek vindt u hier.

De belangrijkste bevindingen zijn ook digitaal gepubliceerd op de website van iBestuur. Het artikel “Het onbenutte potentieel van de BRP” vindt u hier.

Subsidieregelingen verbetering basisvaardigheden scholen 2023

ATR heeft op 8 februari 2023 twee subsidieregelingen ontvangen voor verbetering in het funderend onderwijs van de basisvaardigheden: taal, rekenen en wiskunde, digitale geletterdheid en burgerschap. Het gaat om de Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden voor scholen 2023 en de Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden voor prioriteitsscholen 2023. Volgens de toelichting verlaten teveel leerlingen het funderend onderwijs zonder goede beheersing van de basisvaardigheden: taal, rekenen/wiskunde, digitale geletterdheid en burgerschap.

De subsidieregelingen worden in afwachting van het ‘Masterplan basisvaardigheden’ ingezet voor verbetering van de basisvaardigheden in het funderend onderwijs. Het college acht nut en noodzaak niet voldoende onderbouwd, omdat niet duidelijk is hoe de regelingen zich verhouden tot het Masterplan. Gelet op het structurele karakter van het probleem acht het college een tijdelijke sub­sidieregeling – ook vanuit regeldrukperspectief – geen passend instrument. Daarbij is de inzet van een subsidieregeling mogelijk niet proportioneel, gelet op het relatief grote aantal subsidieaanvragen dat naar verwachting niet zal worden gehonoreerd. Een verduidelijking en mogelijk aanscherping van de selectiecriteria kan leiden tot minder aanvragen en daarmee tot minder (ook ervaren) regeldruk. Verder bevatten de regelingen enkele verplichtingen waarvan de meerwaarde niet duidelijk is, omdat ze bijvoorbeeld al zijn opgenomen in de Wet medezeggenschap op scholen. Met het oog op de administratieve lasten en de werkbaarheid voor scholen adviseert het college die verplichtingen niet op te nemen. De gevolgen voor de regeldruk moeten beter in beeld worden gebracht.

Het college adviseert de regelingen niet vast te stellen.

Advies minister voor Primair en Voortgezet onderwijs – Subsidieregelingen verbetering basisvaardigheden

Regeldrukgevolgen van de wijziging van het afsluitbeleid van energie niet in beeld

De overheid beschermt consumenten met dit voorstel structureel beter tegen afsluiten van energie. Hoewel nut en noodzaak van het voorstel goed zijn onderbouwd, zijn de regeldrukeffecten nog niet voldoende in beeld gebracht. De regeldrukparagraaf behoeft een aanvulling.

Die aanbeveling doet het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) in zijn beoordeling van de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas en de Warmteregeling. Het ministerie van EZK wijzigt deze regelingen, omdat het tijdelijke regime tot 1 april 2023 geldt. Ook is van belang de gegevensuitwisseling tussen energiebedrijven en instanties ten behoeve van schuldhulpverlening te verbeteren.

Regeldrukeffecten nog niet in beeld

Het voorstel kiest op inhoudelijke gronden voor de voorgestelde verlenging, maar dit blijkt niet uit de toelichting. Het is wenselijk dat de overwogen varianten worden ogenomen in de toelichting. Het voorstel is verder werkbaar, maar de regeldruk is kwantitatief niet in beeld gebracht. De regeldrukparagraaf behoeft daarom een aanvulling.

Dit advies betreft de Wijziging van de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas en de Warmteregeling in verband met het structureel maken van de tijdelijke wijziging voor de winterperiode ‘22/23 en verbetering van de gegevensuitwisseling tussen leveranciers en instanties ten behoeve van schuldhulpverlening

Advies aan minister voor Klimaat en Energie – Regeling afsluitbeleid kleinverbruikers elektriciteit en gas en de Warmteregeling

Wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies in verband met de wijziging van de subsidiemodule Advies en ondersteuning verduurzamingsmaatregelen mkb

Het kabinet wil mkb-ondernemers helpen te verduurzamen. Een van de subsidieregelingen waarmee het kabinet dit doet, is de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM). Met deze regeling kunnen mkb-ondernemers die niet onder de energiebesparingsplicht vallen subsidie krijgen voor advies van een energieadviseur en ondersteuning bij het uitvoeren van maatregelen uit het advies. Het is niet mogelijk subsidie te ontvangen voor de maatregelen zelf. Mkb-ondernemers en energieadviseurs kunnen de SVM aanvragen. De regeling is voor de eerste keer opengesteld in 2021 en vroegtijdig en tijdelijk stopgezet vanwege oneigenlijk gebruik. Dit voorstel stelt de SVM wederom open. Inhoudelijk is een aantal wijzigingen doorgevoerd om oneigenlijk gebruik te voorkomen.

ATR heeft de Minister voor Klimaat en Energie laten weten dat bedrijven een belangrijke rol spelen bij het behalen van de klimaatdoelen, maar dat de noodzaak van deze subsidieregeling niet duidelijk is. Uit onderzoek van gedragsexperts Dijksterhuis & van Baaren blijkt dat mkb-ondernemers beperkte behoefte hebben aan de SVM. Verder bevat het voorstel een onnodige voorwaarde, is de doelgroep niet geraadpleegd bij de totstandkoming van het voorstel, bevat de regeldrukparagraaf tekortkomingen en is de regelruk niet proportioneel.

Het advies is om de regeling niet vast te stellen.

Het college merkt hierbij op dat het dictum geen oordeel vormt over de noodzaak tot ondersteuning van mkb-ondernemers bij het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Het dictum drukt uit dat nut en noodzaak van deze subsidieregeling niet goed zijn onderbouwd. Verder weegt zwaar dat de doelgroep twijfel heeft over de toegevoegde waarde van de SVM en dat de regeldruk van het voorstel niet proportioneel is.

Advies aan de minister voor Klimaat en Energie – Subsidiemodule Advies en ondersteuning verduurzamingsmaatregelen mkb