Behoefte klokkenluidersregeling rechtspraak onduidelijk

Een eigen klokkenluidersregeling voor de rechtspraak schept de mogelijkheid vermoedelijke misstanden binnen rechterlijke organisaties te melden. Zo een eigen regeling past bij de onafhankelijkheid van de rechtsspraak. Uit de toelichting op het wetsvoorstel blijkt echter niet of er in de praktijk daadwerkelijk behoefte aan een dergelijke regeling is. Ook is de werkbaarheid te summier toegelicht en vraagt de regeldrukberekening om extra informatie. Dat schrijft ATR in een advies aan de minister van Justitie & Veiligheid.

Eigen regeling
Voor het melden van vermoedelijke misstanden binnen organisaties bestaat al het Huis voor Klokkenluiders. Rechters zijn echter uitgesloten van deze mogelijkheid, aangezien in de Grondwet is bepaald dat het toezicht op de rechterlijke macht wordt uitgeoefend door rechters zelf. Het ministerie wil met het voorstel een alternatief scheppen voor rechterlijke organisaties, zoals rechtbanken en gerechtshoven.

Noodzaak
Uit de toelichting blijkt echter niet of er in de praktijk behoefte is aan een dergelijke regeling. Het college geeft in overweging om alsnog daar aandacht aan te besteden.

Werkbaarheid en regeldrukkosten
Ook de toelichting op het punt van werkbaarheid voor medewerkers van rechterlijke organisaties is op punten te summier. Zo lijkt de meldingsplicht voor medewerkers van de Hoge Raad een intern loket te zijn. Dat roept de vraag op of een dergelijke interne route niet een te hoge drempel opwerpt voor medewerkers. Het college adviseert om hier nader op in te gaan. Tot slot adviseert het college om de berekening van de regeldrukkosten op onderdelen aan te vullen.

 

ATR advies aan de minister voor Rechtsbescherming – Wet klokkenluidersregeling rechtspraak