Belastingmaatregelen 2019

Op 11 juli 2018 heeft de Staatssecretaris van Financiën zeven voorstellen met belastingmaatregelen aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voorgelegd voor advies. De voorgenomen wijzigingen zijn onderdeel van de belastingmaatregelen die het Kabinet wil treffen in 2019. De belangrijkste adviezen van ATR betreffen onderstaande maatregelen:

Afschaffen dividendbelasting
ATR constateert dat een motivatie ontbrak in het voorstel dat ter toetsing is voorgelegd. Het advies is om die motivatie alsnog te geven.

Compensatiemaatregel reparatie leenbijstand
De maatregel betreft het repareren van een als onbillijk ervaren terugvordering van uitkeringen in het geval een lening van de gemeente is kwijtgescholden. De ‘compensatie’ moet worden aangevraagd met onderbouwing van bewijsstukken. ATR adviseert om de aanvraagformulieren vooraf in te vullen met de bij de overheid (Rijk en gemeenten) al bekende feiten.

Verhoging verlaagde btw-tarief van 6 naar 9%
De voorgestelde verhoging van het lage btw-tarief van 6% naar 9% per 1 januari 2019 veroorzaakt eenmalige regeldruk, omdat administraties en factureringssystemen moeten worden aangepast. Deze regeldruk was niet in beeld gebracht. ATR adviseert om dat alsnog te doen.

Afschaffen BPM teruggaaf taxi’s en openbaar vervoer
Dit voorstel voert een prijsprikkel in voor milieuvriendelijke voertuigen in het openbaar vervoer. ATR constateert echter dat de maatregel ook een prijsvoordeel wegneemt voor deze vervoerswijze. Het college adviseert om nut en noodzaak voor het afschaffen van de BPM teruggaveregeling nog goed te motiveren.

Verschuiving belastingplicht kansspelbelasting naar de aanbieder
De kansspelbelasting voor sportweddenschappen wordt gelijkgetrokken met die voor kansspelen op afstand (gokken via internet). Daardoor moeten aanbieders voortaan kansspelbelasting inhouden en afdragen; ontvangers van prijzen hoeven prijzen groter dan €449 niet meer aan te geven. De regeldruk voor aanbieders neemt toe, die voor ontvangers van prijzen af. Deze regeldrukgevolgen waren nog niet in beeld gebracht. ATR adviseert dat alsnog te doen.

Vereenvoudiging beslaglegging op voertuigen
Beslaglegging op voertuigen wordt vereenvoudigd. Het voorstel is om deurwaarders niet langer te verplichten om het voertuig daadwerkelijk waar te nemen. Het moet volstaan om te constateren dat het voertuig waarop beslag wordt gelegd, in de kentekenregistratie op de naam van de schuldenaar is gesteld. ATR constateerde echter dat het niet uitgesloten is dat daarbij op administratieve, maar niet meer werkelijk bestaande voertuigen beslag wordt gelegd, met mogelijk zeer vervelende consequenties voor degene op wiens naam ten onrechte nog een voertuig staat geregistreerd. ATR adviseert om aanvullende maatregelen te treffen om dit soort situaties te voorkomen. Tevens adviseert ATR om de vermindering van de regeldruk voor o.a. deurwaarders alsnog in beeld te brengen.

Tot slot: beperk de wijzigingsfrequentie
Ten slotte constateert ATR in algemene zin dat structurele maatregelen die verder gaan dan tariefwijzigingen, veel impact op de maatschappij kunnen hebben. Dit gaat gepaard met veel (eenmalige) regeldruk. De implementatie van zulke veranderingen vergt vaak een langere invoeringstijd. ATR adviseert om te onderzoeken hoe de wijzigingsfrequentie van structurele wijzigingen in het belastingstelsel kan worden teruggebracht.

ATR advies aan de Minister van Financiën over belastingmaatregelen