Beleidsregel over de toepassing van artikel 4:94a van de Algemene wet bestuursrecht voor organisatoren van evenementen

Het kabinet heeft besloten om de terugbetalingsverplichting van de Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19 voor de periode van 25 september 2021 t/m 31 december 2021 te laten vervallen. Om invulling te geven aan dit voornemen maakt dit voorstel het mogelijk om op aanvraag de schuld van de terugbetalingsverplichting kwijt te laten schelden.

ATR heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat laten weten dat nut en noodzaak van het voorstel helder zijn beschreven in de toelichting. Het voorstel is daarnaast werkbaar en de regeldruk niet omvangrijk. De toegevoegde waarde van de aanvraag voor kwijtschelding is echter onduidelijk, omdat de overheid al beschikt over de informatie die nodig is voor het kwijtschelden van de schulden. ATR adviseert daarom om de kwijtschelding van rechtswege te laten plaatsvinden, zonder dat bedrijven daar een aanvraag voor hoeven te doen.

Het advies is de beleidsregel niet vast te stellen, tenzij met het adviespunt rekening is gehouden.

ATR advies aan de minister van Economische Zaken en Klimaat – Beleidsregel de toepassing art 4 94a vd Awb voor organisatoren van evenementen