Beleidsregel tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties Covid-19

De sector sport is hard geraakt door de gevolgen van het coronavirus (COVID-19). Door het stopzetten van alle sportactiviteiten in de eerste maanden van de verspreiding van het virus blijken zij niet of nauwelijks in staat om hun financiële verplichtingen over deze maanden na te komen. Daartoe behoren ook de huurverplichtingen. Om de amateursportorganisaties te ontzien van huurlasten hebben enkele gemeenten het voortouw genomen en de verschuldigde huur opgeschort of kwijtgescholden. Om dit initiatief landelijk te maken en daarmee de financiële druk voor amateursportorganisaties niet afhankelijk te maken van de plaats van vestiging is de minister van VWS voornemens met een extra steunmaatregel te komen. Op grond van de steunmaatregel komen gemeenten, sportbedrijven en particuliere verhuurders in aanmerking voor een tegemoetkoming voor de in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 gederfde huurinkomsten. Door gemeenten en andere verhuurders een tegemoetkoming te verstrekken kunnen zij de huur aan amateursportorganisaties kwijtschelden. Verhuurders kunnen in de periode van 15 september 2020 tot 15 oktober 2020 een aanvraag voor de tegemoetkoming indienen.

ATR heeft de minister van VWS laten weten dat nut en noodzaak van de maatregel toereikend zijn gemotiveerd. ATR ziet geen minder belastende mogelijkheid om het doel te bereiken. Wel adviseert ATR de minister om meer inzicht te bieden in de effecten voor particuliere verhuurders. Ook moet de toelichting duidelijk maken of de steekproef onder de kleine verhuurders deel uitmaakt van de raming van de effecten van de maatregel.

ATR advies aan de Minister van VWS – Beleidsregel tegemoetkoming verhuurders sportaccomodaties