Beperk de regeldruk bij verhoging AOW-leeftijd

Verhoging van de AOW-leeftijd leidt tot extra regeldruk voor burgers. Actal adviseert daarom om de voorbereidingstijd te verlengen en de wet een jaar later in te voeren. Verder stelt Actal voor om de  voorgestelde voorschotregeling te vervangen door een regeling waarbij de AOW-uitkering voor 6 maanden automatisch worden verdeeld over de eerste 7 maanden nadat iemand 65 wordt. Hierdoor is het niet meer nodig dat burgers een verzoek doen, dat de SVB een beslissing neemt, en dat achteraf verrekening plaatsvindt. Ten slotte wijst Actal op de noodzaak om burgers proactief te infomeren over hun rechten en plichten op basis van hun persoonlijke financiële situatie (en het niet te laten bij een algemene voorlichtingscampagne).

 

Verhoging van de AOW-leeftijd heeft gevolgen voor alle inwoners van Nederland. Met ingang van 2013 verschuift het recht op AOW jaarlijks. In 2024 moet de AOW-leeftijd van 67 zijn bereikt. Voor mensen die nu de 65-jarige leeftijd naderen, zijn de veranderingen nabij. Volgens het wetsvoorstel worden zij al per 2013 met wijzigingen geconfronteerd.

 

Grote risico’s bij de invoering
Dit betekent dat de wet in heel korte tijd (ongeveer 6 maanden) moet worden ingevoerd. En in die tijd moet er zeer veel gebeuren: tijdige informatievoorziening, aanpassing van administratieve processen en ICT-systemen, nieuwe afspraken tussen werkgevers en werknemers. Gelet op de grote uitvoeringsrisico’s en de regeldruk die is gemoeid met “reparaties”, adviseert Actal de wet pas per 1 januari 2014 in te voeren.

 

Veel regeldruk bij de burger
Actal wijst verder op de aanzienlijke regeldrukgevolgen voor de burger. Die moet namelijk weten wat de nieuwe situatie inhoudt, en wat de inkomenswijziging betekent voor het eigen pensioen en bijvoorbeeld de huur- en zorgtoeslag. Daarnaast moeten burgers ook de einddatum van hun arbeidsovereenkomst (laten) aanpassen, verzoeken om aanpassing van hun prepensioen- of VUT-regeling, en een voorschot op de AOW en/of (bijzondere) bijstand aanvragen. De regeling die Actal voorstelt, brengt veel minder administratief gedoe mee.

 

Persoonlijke informatievoorziening cruciaal
Burgers die nu de 65-jarige leeftijd naderen, moeten voldoende gelegenheid krijgen om tijdig maatregelen te treffen. Hiervoor is het noodzakelijk dat alle betrokken overheden (SVB, Belastingdienst, gemeenten) en verzekeraars de burgers proactief en persoonlijk informeren, zodat  iedereen begrijpt hoe hij of zij ervoor staat. Minimaal bevat deze informatie een antwoord op vragen als: Welke wijziging is op mij persoonlijk van toepassing? Welke keuzes heb ik? Wat zijn daarvan de gevolgen, gezien mijn financiële situatie? Een algemene voorlichtingscampagne volstaat daartoe niet. Bovendien moet de persoonlijke informatievoorziening ook snel gebeuren; liefst direct na aanvaarding van het wetsvoorstel. Vertraging in de informatieverstrekking leidt ertoe dat burgers meer regeldruk ervaren. Toenemende onzekerheid over aanspraken op AOW, (bijzondere) bijstand e.d. zal dit gevoel versterken.

Klik hier voor het advies.