Bereid huurders en verhuurders voor op wijziging puntenstelsel

De huursector is in de afgelopen jaren met veel nieuwe regels geconfronteerd. Bij het moderniseren van het puntenstelsel voor onder meer studentenkamers is het daarom belangrijk dat de wijzigingen en de mogelijke gevolgen daarvan duidelijk aan huurders en verhuurders bekend gemaakt worden. Verder moeten de regeldrukgevolgen beter in kaart worden gebracht om goed afgewogen besluitvorming mogelijk te maken. Dat schrijft ATR in een advies aan de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Modernisering Woningwaarderingsstelsel onzelfstandige woningen (WWSO)

De huurprijs van huurwoningen in de gereguleerde sector moet, als het wetsvoorstel Betaalbare huur aangenomen wordt, worden vastgesteld op basis van een dwingend puntenstelsel. Voor zelfstandige woningen wordt de modernisering van het puntenstelsel in dat wetsvoorstel geregeld. Voor onzelfstandige woningen, zoals studentenkamers, moet het puntenstelsel (WWSO) nog gemoderniseerd worden. In het gemoderniseerde WWSO gaan zaken als energie-label en locatie ook meetellen in de waardering van een onzelfstandige woonruimte. Zo moet er een directer verband ontstaan tussen de huurprijs van de woning en de kwaliteit daarvan.

Verhoging maximale huurprijsgrenzen

De modernisering van het WWSO omvat ook een verhoging van de maximale huurprijsgrenzen. Deze is volgens de toelichting nodig om investeringen in onzelfstandige woonruimten in voldoende mate te stimuleren en de bestaande voorraad te behouden. De toelichting geeft echter niet aan in welke mate de verhoging van de huurprijs dit moet bereiken. Daardoor is niet goed vast te stellen wanneer de voorgestelde verhoging het gewenste effect heeft. Het college vraagt daarom in het voorstel een doelstelling hierover op te nemen.

Berekening regeldrukkosten moet aangevuld worden

De modernisering van het WWSO brengt regeldrukkosten voor verhuurders en huurders met zich mee. Deze zijn in het voorstel nog niet goed in beeld gebracht. Het college adviseert om dit alsnog te doen.

Het voorstel betreft de wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte en de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte.

ATR advies aan de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening – Wijziging Besluit en Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte.