Besluit afschaffen rekentoets

De centrale ‘rekentoets’ wordt afgeschaft. Leerlingen die examen doen in het vak wiskunde, oefenen hun rekenvaardigheden via dit vak. De andere leerlingen moeten een schoolexamen rekenen doen. Dit betreft alleen vmbo- en havoleerlingen, want vwo-leerlingen hebben allemaal een vorm van wiskunde in hun pakket.
Het besluit regelt het schoolexamen rekenen dat vmbo- en havoleerlingen die geen wiskunde in het pakket hebben, moeten maken vanaf schooljaar 2020-2021. Volgens de toelichting bij het besluit gaat om ongeveer 20.000 leerlingen in het vmbo en het havo. Het schoolexamen is uitdrukkelijk bedoeld als een tijdelijke maatregel, totdat de curriculumherziening afgerond is. Het schoolexamen rekenen gaat – net als de oude rekentoets – niet meetellen in de uitslagbepaling van het eindexamen. Het behaalde cijfer voor het schoolexamen rekenen wordt niet op de cijferlijst vermeld, maar wel op de bijlage bij de cijferlijst.

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) constateert dat nut en noodzaak van de maatregelen voldoende zijn onderbouwd. Ook wordt er gewerkt aan een (mogelijk) minder belastend alternatief voor scholen en leerlingen in de vorm van de curriculumherziening. ATR plaatst wel vraagtekens bij de werkbaarheid van het voorstel. Het is niet duidelijk wat scholen moeten doen om het schoolexamen rekenen tot een effectief instrument te maken voor het bevorderen van de rekenvaardigheden van de betreffende vmbo- en havoleerlingen. Zij moeten betere resultaten kunnen boeken dan met de ‘oude’ rekentoets het geval was. Verder zijn de gevolgen voor de regeldruk nog niet goed in beeld gebracht.
ATR adviseert het voorstel in te dienen nadat met de adviespunten rekening is gehouden.

ATR advies aan de Minister van OCW – Besluit afschaffing rekentoets