Besluit bedrijfs- en organisatiemiddel Wdo

Het Ontwerpbesluit bedrijfs- en organisatiemiddel Wdo (Wet digitale overheid) stelt eisen aan de bedrijfs- en organisatiemiddelen waarmee bedrijven digitaal moeten kunnen communiceren met de overheid. Ook stelt het eisen aan de aanbieders van zulke middelen.

Het besluit stelt eisen aan de middelenuitgevers (de sleutels), authenticatiediensten (die de echtheid vaststellen), machtigingsdiensten (die vaststellen en bijhouden wie namens wie mag optreden) en ontsluitende diensten (die zorgen dat de sleutels toegang verschaffen). Daarmee worden de eisen vastgelegd waar de organisatie- en bedrijfsmiddelen aan moeten voldoen. Aan de leveranciers van deze diensten worden ook eisen gesteld en verplichtingen opgelegd.

Het huidige systeem eHerkenning kent vijf beveiligingsniveaus. Het nieuwe systeem nog slechts drie. ATR adviseert om de beveiligingsniveaus ook nu al in het huidige systeem tot drie terug te brengen.

De regeldruk is kwalitatief en gedeeltelijk in beeld gebracht. ATR adviseert om de gevolgen voor de regeldruk kwantitatief in beeld te brengen.

ATR advies aan de Minister van BZK – Advies Ontwerpbesluit bedrijfs- en organisatiemiddel Wdo