Besluit bescherming koopvaardij

Op 9 januari 2020 ontving het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voor advies het voorstel Besluit bescherming koopvaardij. ATR heeft gewacht met het uitbrengen van advies totdat op 29 januari 2020 ook de regeldrukparagraaf is toegestuurd.
Het besluit bevat de uitwerking van regels uit de Wet Bescherming Koopvaardij, daarmee staan nut en noodzaak van dit besluit vast. De wet gaat over de bescherming tegen piraterij van koopvaardijschepen. Deze wet maakt het mogelijk dat private gewapende maritieme beveiligers de bescherming bieden, als overheidsbescherming door militairen niet mogelijk is. In het besluit zijn de volgende regels uitgewerkt: aanwijzing van het zeegebied waarop de wet van toepassing is; de toestemmingsprocedure per te beschermen transport; de toegestane geweldsmiddelen en nadere geweldsinstructie; de certificering van en vergunningverlening aan maritieme beveiligingsbedrijven en de bescherming van persoonsgegevens.
Het besluit legt verplichtingen op aan diverse betrokkenen, zoals aan reders van koopvaardijschepen, aan maritieme beveiligingsbedrijven en aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Deze verplichtingen vloeien grotendeels voort uit de wettelijke bepalingen. Volgens het besluit is de ILT ‘vooralsnog’ verantwoordelijk voor de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van de wet. ATR constateert dat er in de wet geen toelichting is gegeven waarom deze taak bij de ILT is belegd. Daarom geeft ATR in overweging om deze onderbouwing alsnog in het besluit op te nemen.

Op het punt van de werkbaarheid heeft ATR geen opmerkingen. Voor wat betreft de regeldruk beschrijft de toelichting bij het besluit dat de verplichtingen onderdeel zijn van de reguliere bedrijfsvoering. Om die reden geeft de toelichting geen nadere berekening van de regeldrukgevolgen. ATR stelt vast dat dit een onjuiste constatering is. Alle extra lasten en administratieve verplichtingen die uit dit besluit voortvloeien vallen immers onder de definitie van regeldruk. Dat die verplichtingen in de loop der tijd deel zullen gaan uitmaken van de reguliere werkzaamheden doet daaraan niet af. ATR adviseert daarom om de regeldrukparagraaf nog aan te vullen met een berekening van de regeldrukgevolgen.

ATR advies aan de Ministerie van JenV – Besluit bescherming koopvaardij