Besluit Crisis- en herstelwet twintigste tranche

Op 20 november 2019 heeft het ministerie van BZK de voorgenomen twintigste tranche bij het Besluit Crisis- en herstelwet aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) aangeboden voor toetsing. De Crisis- en herstelwet (Chw) trad in 2010 in werking om de economische crisis te bestrijden. Twee keer per jaar start de procedure om via tranches experimenten aan te wijzen die onder de Chw kunnen worden uitgevoerd. Gemeenten kunnen via die tranches projecten aanmelden voor onder andere ontwikkelingsgebieden, innovatieve experimenten, flexibele bestemmingsplannen en lokale en regionale projecten met nationale betekenis.

ATR constateert dat nut en noodzaak van de meeste experimenten en wijzigingen in het voorstel zijn onderbouwd. Uitzondering daarop is de wijziging van het toepassingsbereik van het projectuitvoeringsbesluit. Het college adviseert nut en noodzaak van die wijziging inhoudelijk te motiveren in de toelichting bij het besluit.

Het voorstel regelt onder andere een experiment met een opknipverbod en ‘cable pooling’ dat ervoor moet zorgen dat netbeheerders de transportcapaciteit voor duurzame opgewekte energie kunnen vergroten. Dit experiment loopt vooruit op mogelijke aanpassing van de wet. Het experiment kan in de praktijk uitwijzen of de voorgestelde aanpak effectief is. De toelichting maakt echter niet duidelijk op basis van welke criteria en op welke wijze het experiment geëvalueerd zal worden en hoe wordt vastgesteld of de aanpak succesvol is. Het college adviseert deze punten alsnog op te nemen en te verduidelijken in de toelichting bij het besluit.

Verder constateert ATR dat de wijzigingen en experimenten kunnen bijdragen aan lastenverlichting en aan de werkbaarheid van bepalingen in het omgevingsrecht.

Tot slot constateert ATR dat de regeldrukeffecten in de toelichting bij het voorstel kwalitatief zijn beschreven. Het college adviseert de regeldrukeffecten ook kwantitatief te beschrijven. Voor onderbouwde besluitvorming acht het college dit van groot belang. In het bijzonder bij die experimenten die regeldrukvermindering tot doel hebben. Ook adviseert ATR in de jaarlijkse voortgangsrapportage over de experimenten onder de Chw aandacht te besteden aan de regeldrukeffecten van de experimenten.

ATR-advies over de twintigste tranche bij het Besluit Crisis- en herstelwet.