Besluit doorstroom van vmbo naar havo en van havo naar vwo

Met het besluit worden de voorwaarden voor de doorstroom van vmbo-leerlingen naar het havo en van havoleerlingen naar het vwo geregeld. De kern van het besluit is dat een leerling ter voorbereiding op de overstap in een extra vak eindexamen moet hebben gedaan om een recht op doorstroom te krijgen. Daarbij is ook geregeld welke extra vakken de leerling de garantie op doorstroom kunnen geven. Wanneer een leerling aan deze doorstroomvoorwaarde voldoet, mag een school de leerling de toelating niet weigeren. Leerlingen die niet aan de doorstroomvoorwaarde voldoen, mogen worden geweigerd, maar het staat de school vrij om deze leerlingen toch toe te laten op basis van het eigen toelatingsbeleid.
Het besluit regelt tegelijkertijd dat een school stapelende leerlingen in 4-havo dan wel 5-vwo alleen mag verwijderen als zij doubleren, als een dergelijk “doubleer-verbod” ook geldt voor reguliere leerlingen die een schoolloopbaan binnen alleen het havo of vwo hebben doorlopen.

In de toelichting is volgens het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voldoende onderbouwd waarom is gekozen voor een extra vak als doorstroomvoorwaarde. Mogelijk minder belastende alternatieven (zoals het stellen van een cijfereis, het volgen van een doorloopprogramma of de mogelijkheid om ‘drempelloos’ door te stromen) zijn overwogen en op basis van argumenten verworpen. ATR adviseert met betrekking tot de werkbaarheid van het voorstel toe te lichten of en in hoeverre leerlingen binnen hun school daadwerkelijk aanspraak kunnen maken op de mogelijkheid om extra vakken te volgen ter voorbereiding op de overstap naar havo of vwo, om zodoende zeker te zijn van het recht op doorstroom. De gevolgen voor de regeldruk zijn in beeld gebracht en berekend. ATR adviseert het voorstel in te dienen nadat met het adviespunt rekening is gehouden.

ATR advies aan de Minister van OCW – Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo