Besluit eindexamen voortgezet onderwijs 2021

Sinds de eerste schoolsluitingen in maart 2020 heeft COVID-19 een grote impact gehad op het Nederlandse onderwijs. In het schooljaar 2019-2020 zijn de centrale examens vervallen. En ook dit schooljaar (2020-2021) zijn de omstandigheden waaronder leerlingen naar hun eindexamens toewerken anders dan normaal. Examenkandidaten kampen met vertragingen en kunnen zich niet optimaal voorbereiden op het eindexamen. Daarom zullen ook in dit schooljaar de eindexamens anders worden vormgegeven. Het onderhavige besluit regelt de bevoegdheid voor aanpassing van het Examenreglement en het Programma voor toetsing en afsluiting (pta).

Anders dan vorig schooljaar worden de centrale examens dit jaar wel afgenomen. Daarbij krijgen kandidaten de gelegenheid hun examens te spreiden over twee tijdvakken en een extra mogelijkheid voor herkansing. Kandidaten mogen ook één van hun vakken niet laten meetellen in de uitslagbepaling, de kernvakken uitgezonderd. In de beroepsgerichte profielvakken van het vmbo komen de centrale examens (cspe’s) te vervallen en krijgen examenkandidaten de mogelijkheid om (een onderdeel van) het beroepsgerichte profielvak ten minste één maal te herkansen. Ook krijgen kandidaten ruimere mogelijkheden om het staatsexamen af te leggen.

Nut en noodzaak van de maatregelen zijn goed onderbouwd. Het kabinet heeft enkele alternatieven beargumenteerd niet gekozen. Met het oog op de werkbaarheid van de maatregelen, adviseert ATR om toe te lichten waarom is gekozen voor een beperkter recht op herkansing voor de examenkandidaten van het schooljaar 2019-2020 die een resultaatsverbeteringstoets hebben gemaakt. Ook wordt geadviseerd om een hardheidsclausule op te nemen waarmee scholen in individuele gevallen leerlingen een extra herkansing kunnen geven. ATR adviseert om de berekening van de regeldruk aan te vullen met de regeldrukkosten van de communicatie over aanpassing van het PTA en het examenreglement en met die van de extra begeleiding van leerlingen ter voorbereiding op het eindexamen en de afronding van het eindexamenjaar.

ATR advies aan de Minister van OCW – Besluit Eindexamens VO 2021