Besluit eisen spoedeisende zorg

Op 3 september 2018 is aan ATR voor advies voorgelegd het Besluit eisen spoedeisende zorg. Het besluit is noodzakelijk omdat het huidige besluit waarin die eisen zijn geregeld komt te vervallen. Het besluit heeft gevolgen voor onder meer traumacentra, huisartsenposten, ambulancediensten en aanbieders van acute GGZ. Het bevat voor hen de verplichting tot deelname aan het regionale overleg acute zorgketen en het nakomen van de afspraken die in dat regionale overleg zijn gemaakt. Ook moeten zij crisisplannen opstellen. Een nieuwe verplichting gaat worden om ook met elkaar in overleg te treden als een de organisaties voornemens is om het verlenen van spoedeisende zorg te beëindigen.

ATR laat in een brief aan de minister voor Medische Zorg weten dat nut en noodzaak van de maatregel toereikend zijn gemotiveerd. Minder belastende alternatieven zijn niet aan de orde. De beschrijving van de gevolgen voor de regeldruk is volledig. Vanuit de optiek van regeldruk adviseert ATR de minister om het besluit vat te stellen.

 

Besluit Eisen spoedeisende zorg