Besluit elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Het besluit regelt twee onderwerpen. Allereerst bevat het een nadere uitwerking van het certificeringsstelsel in geval voor een specifieke gegevensuitwisseling eisen aan taal en techniek moeten worden gesteld (een zogeheten spoor 2 aanwijzing bij elektronische uitwisseling van gegevens in de zorg). In de tweede plaats bevat het de aanwijzing van het versturen van een recept door de huisarts aan een terhandsteller (een apotheek of apotheker) als een gegevensuitwisseling, die in het vervolg uitsluitend elektronisch mag plaatsvinden (een zogeheten spoor 1 aanwijzing). Het college onderschrijft in het advies aan de minister van VWS het belang van meer regie op het realiseren van een elektronische uitwisseling van gegevens in de zorg en de stappen die hierin met de voorgenomen regelgeving worden gezet. Deze ontwikkeling biedt niet alleen de mogelijkheid om vermijdbare fouten en onnodige onderzoeken te voorkomen, het maakt het eveneens mogelijk om de regeldruk voor zorgaanbieders en zorgverleners aanzienlijk te verminderen. Het thans voorgelegde besluit kan aan duidelijkheid winnen als de doelstellingen(en) bij de spoor 1 aanwijzing van een concrete norm wordt c.q. worden voorzien. Met een concrete norm kan inzicht worden geboden in de mate waarin – met deze regelgeving – vermijdbare ziekenhuisopnames en slachtoffers afnemen. Ook is gewenst de regeldrukparagraaf aan te vullen met een berekening van de effecten voor de regeldruk.

ATR advies aan de Minister van  VWS – Besluit elektronische uitwisseling in de zorg