Besluit en ministeriële regeling loonkostensubsidie en normbedragen studietoeslag Participatiewet 2021

Als werkgevers werknemers met een arbeidsbeperking in dienst nemen kunnen zij in aanmerking komen voor een loonkostensubsidie. Het bedrag van de loonkostensubsidie is gelijk aan het verschil tussen 100% van het wettelijk minimumloon en de door een deskundige vast te stellen loonwaarde van de werknemer. Er zijn in Nederland zeven methoden om de loonwaarde vast te stellen met elk hun eigen processen en procedures. Daarvan ondervinden werkgevers hinder. Zij moeten hierdoor ook extra kosten maken. Dat levert een drempel op om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Het nieuwe besluit Loonkostensubsidie maakt aan alle verschillen in methode en proces een einde. Er is in het vervolg maar één methode en proces om de loonwaarde van de werknemer te bepalen. Bovendien moeten de loonwaardedeskundigen van de gemeente een specifieke Hbo-opleiding volgen om de loonwaarde te mogen bepalen. Het kabinet verwacht dat met deze maatregel de kans groter is dat werkgevers mensen met een arbeidsbeperking aannemen en ze ook langer in dienst houden.

ATR deelt de inschatting dat als gevolg van de maatregel de regeldruk voor werkgevers afneemt. Dat geldt echter alleen voor werkgevers die landelijk opereren of werknemers uit verschillende arbeidsmarktregio’s betrekken. Hun rol blijft het verstrekken van informatie over werk, functie en beloning aan de loonwaardedeskundige. Dat is ook de rol van de werknemer bij de loonwaardebepaling. In zoverre treedt er geen verandering in de regeldruk voor werkgevers en werknemers op. ATR adviseert de staatssecretaris van SZW om in de toelichting een concreet getal of percentage te noemen waarmee de inzet van mensen met een arbeidsbeperking toeneemt. Dat maakt de effectiviteit van de maatregel ook meetbaar. Tevens adviseert ATR om een raming te geven van de omvang van de gevolgen voor de regeldruk. Dat zou bij gebreke van cijfers niet mogelijk zijn. ATR wijst op de cijfers die bij het CBS voorhanden zijn. Daarmee is een verantwoorde schatting van de regeldrukgevolgen te maken.

ATR advies aan de Minister van SZW – Besluit en MR loonkostensubsidie en normbedragen studietoeslag 2021