Besluit en Regeling elektronische publicaties

Op 6 januari 2020 heeft het ministerie van BZK het voorgenomen Besluit elektronische publicaties en de Regeling elektronische publicaties aan ATR aangeboden voor toetsing. Het voorstel regelt de nadere uitwerking van de Wet elektronische publicaties. Het voorstel vervangt de verplichting voor bestuursorganen om over overheidsbesluiten te publiceren in huis-aan-huisbladen door een verplichting te publiceren in het officiële publicatieblad (zoals het Gemeenteblad). Daarnaast regelt het voorstel een voorziening die burgers via een e-mailbericht attendeert op publicaties van overheidsbesluiten in de omgeving van het eigen woonadres. Het voorstel legt de ‘standaardinstellingen’ voor deze attenderingsservice vast. Zo is het voornemen om alle burgers vanaf 25 jaar en ouder éénmaal per week met een e-mail te attenderen op overheidsbesluiten van belang voor de eigen leefomgeving.

ATR onderschrijft het belang van een passende informatievoorziening aan burgers en ondernemers over overheidsbesluiten met effect voor de eigen fysieke leefomgeving. Het college constateert dat nut en noodzaak van het voorstel zijn onderbouwd.
Het college ziet kansen voor een meer werkbare uitvoering van de regelgeving. Zo ziet het voorstel vooralsnog alleen op een betere informatievoorziening aan burgers.
Volgens ATR is het uitgangspunt dat burgers én ondernemers goed geïnformeerd worden over die ontwikkelingen en overheidsbesluiten waarbij zij belanghebbende zijn. Dit dient volgens het college dan ook de ‘staandaardinstelling’ te zijn bij de automatische attenderingsservice over elektronische publicaties.
Daarnaast adviseert ATR de huidige inrichting van de attenderingsservice te optimaliseren. Daarbij dient aandacht te bestaan voor onder andere de juistheid van gegevens in publicaties en de periode voor bezwaar bij overheidsbesluiten.

Tot slot adviseert ATR om de uitwerking van de regeldrukeffecten aan te vullen met een nadere kwantitatieve analyse. Het adviseert daarbij ook aandacht te besteden aan de verschillende verbeteropties om de informatievoorziening meer op maat te organiseren. Dit zorgt ervoor dat de keuzes in het voorstel leiden tot merkbaar minder regeldruk voor burgers en ondernemers.

Het college adviseert het besluit en de regeling in te dienen en vast te stellen, nadat met de adviespunten is rekening gehouden.

ATR-advies over het Besluit en de Regeling elektronische publicaties.