Besluit energie-audit

Op grond van Europese richtlijnen betreffende energie-efficiëntie zijn grote ondernemingen verplicht om een energie-audit op te stellen. Met een audit worden energie besparende maatregelen in kaart worden gebracht. Deze verplichting is reeds geïmplementeerd in een tijdelijke regeling. Het Besluit legt daarom reeds geldende Europese afspraken voor grote ondernemingen om een energie-audit uit te voeren definitief vast in de Nederlandse wet- en regelgeving. In het Besluit zijn de uitgewerkte criteria opgenomen voor de wijze van uitvoering en de inhoud van het verslag van de energie-audit. Het Besluit bevat daarnaast de mogelijkheid om dubbele rapportagelasten te voorkomen. De kosteneffectiviteit van de maatregelen hoeft namelijk niet omschreven te worden wanneer in het kader van Activiteitenregeling milieubeheer al gerapporteerd wordt over deze maatregelen.

Het Adviescollege toetsing regeldruk heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat laten weten dat nut en noodzaak in kaart zijn gebracht en gekozen is voor het minst belastende alternatief. De werkbaarheid komt ook niet in het geding. De gevolgen voor de regeldruk zijn echter niet toereikend in kaart gebracht. Het advies is daarom het Besluit vast te stellen nadat de regeldrukberekening is aangevuld.

 

ATR advies aan de minister van EZK – Besluit energie-audit