Besluit energie-etikettering

De Europese Unie (EU) heeft naar aanleiding van een evaluatie van de energielabels besloten tot een verdere aanscherping van het beleid gericht op energiebesparing. Die aanscherping krijgt onder andere zijn beslag in het aanpassen van de schalen van de energielabels (waardoor een product met een bepaald label in de loop der tijd aan strengere energieprestaties moet voldoen). De EU geeft deze aanscherping vorm door de oude richtlijn te vervangen door een nieuwe, rechtstreeks werkende verordening. Het besluit energie-etikettering trekt de voorschriften van de oude EU-richtlijn in en voert die van de nieuwe verordening in. Dat laatste is met name nodig om boetes op te kunnen leggen bij overtredingen van de voorschriften van die verordening.

Het besluit heeft gevolgen voor de regeldruk van handelaren en producenten. Deze regeldruk is berekend op € 2,1 miljoen per jaar. ATR constateert dat in de berekening een verplichting nog niet is meegenomen. Die betreft de voorbereiding en verwerking van energieprestatiegegevens die moeten worden ingevoerd in een gegevensverzameling met energieprestatiegegevens van producten. ATR adviseert minister Kamp om deze regeldruk alsnog te berekenen en te vermelden in de nota van toelichting. ATR adviseert verder om de regeldruk die met de periodieke aanpassing van de schalen voor de labels gepaard gaan, te zijner tijd ter toetsing aan ATR voor te leggen.

ATR advies aan de Ministerie van EZK  over Energie-etikettering