Besluit experiment onderwijszorgarangementen

Het Besluit experiment onderwijszorgarrangementen creëert mogelijkheden om te experimenteren met arrangementen waarin onderwijs en zorg worden gecombineerd. Doel is om te voorkomen dat jongeren en kinderen verzuimen, uitvallen of thuis komen te zitten. Ook moeten de experimenten een passend onderwijsaanbod bieden aan jongeren en kinderen met een complexe ondersteuningsbehoefte die nu verzuimen of thuiszitten. Scholen en samenwerkingsverbanden krijgen daarom meer ruimte om onderwijs en zorg beter te combineren door af te wijken van de onderwijswetgeving als het gaat om de onderwijstijd, de inhoud van het onderwijs, de locatie van het onderwijs en de besteding van het budget. De experimenten lopen van 1 januari 2023 tot 1 januari 2028.

De voorgestelde experimentenregeling geldt alleen voor scholen en samenwerkingsverbanden die hun onderwijszorgarrangement bij de start van het experiment op 1 januari 2023 hebben aangemeld. In zijn advies doet ATR de aanbeveling om een aanpak te kiezen, die het ook mogelijk maakt om in individuele situaties van wet- en regelgeving af te wijken. Dit biedt ruimte om ook jongeren en kinderen te helpen die geen gebruik kunnen maken van een initiatief dat als experiment is aangemeld. Verder adviseert ATR om het mogelijk te maken dat onderwijszorgarrangementen ook gedurende de periode van vijf jaar instromen in de experimentenregeling. Ook hierdoor nemen de mogelijkheden toe om jongeren en kinderen te helpen. Ten slotte moeten de gevolgen voor de regeldruk beter in beeld worden gebracht.

ATR adviseert om het besluit niet vast te stellen, tenzij met de adviespunten rekening is gehouden.

ATR advies aan de Minister van OCW – Besluit experiment onderwijszorgarrangementen