Besluit experiment vooropleidingseisen opleiding tot leraar basisonderwijs (pabo)

ATR heeft op 14 december 2022 het Besluit experiment bijzondere nadere vooropleidingseisen opleiding tot leraar basisonderwijs ontvangen voor toetsing. Het besluit moet de drempel verlagen voor aspirant-studenten om aan de pabo te studeren. De drempel is vooral het gevolg van de “bijzondere nadere vooropleidingseisen” waaraan aspirant-studenten van de havo en uit het mbo moeten voldoen. De eisen zijn destijds ingevoerd om ervoor te zorgen dat het kennisniveau van studenten op voldoende niveau is om de opleiding succesvol te doorlopen. De aspirant-studenten moeten voor de start van hun opleiding aan de pabo aan de eisen voldoen om het curriculum van de pabo niet te zwaar te belasten.
Het voorliggende besluit maakt het mogelijk om bij wijze van experiment af te wijken van de wettelijke verplichtingen met betrekking tot de bijzondere nadere vooropleidingseisen. Aspirant-studenten die nog niet voldoen aan de vooropleidingseisen voor toelating tot de pabo, krijgen gedurende het eerste jaar van inschrijving de mogelijkheid om aan de toelatingseisen te voldoen.

Alle bekostigde en niet-bekostigde hogescholen kunnen meedoen aan het experiment. Ze moeten zich daarvoor wel aanmelden bij de Minister van OCW. Het gaat daarbij louter om een melding dat zij aan het experiment willen deelnemen; het betreft expliciet geen aanvraagprocedure. Desalniettemin worden zij wel verplicht om de melding vergezeld te doen gaan van een “deugdelijke beschrijving” van de wijze waarop zij invulling gaan geven aan het experiment. Ook moeten ze een instemmingsverklaring van de medezeggenschap bijvoegen. In zijn advies geeft het college aan dat niet duidelijk is wat de meerwaarde van de beschrijving en de verklaring is. Bovendien is niet duidelijk aan welke eisen de beschrijving moet voldoen om “deugdelijk” te zijn. Verder constateert het college dat de gevolgen voor de regeldruk niet volledig en juist in beeld zijn gebracht. Het adviseert dit alsnog te doen.

ATR adviseert het voorstel vast te stellen, nadat met de adviespunten rekening is gehouden.

ATR advies aan de Minister van OCW – Besluit exp. bijz. nadere vooropleidingseisen opleiding tot leraar bo