Besluit experimenten Elektriciteitswet 1998 en Gaswet

In de Wet Voortgang Energietransitie (VET) is opgenomen dat de minister ontheffing kan verlenen voor experimenten die afwijken van de Elektriciteitswet 1998 of de Gaswet. Met het “Besluit experimenten Elektriciteitswet 1998 en Gaswet” worden de mogelijkheden verruimd om ontheffing aan te vragen voor dergelijke experimenten. Het doel van deze experimenten is om te onderzoeken of het, met het oog op de energietransitie, wenselijk is bestaande wet- en regelgeving aan te passen. Daarom kan er ontheffing worden verleend voor experimentele projecten op het gebied van hernieuwbare energie, energiebesparing, reductie van CO2-uitstoot of efficiënt gebruik van een net of wanneer een experiment het doel heeft praktijkkennis op te doen over marktmodellen of tariefreguleringssystematieken. Naast de coöperaties en verenigingen mogen voortaan ook de netbeheerders experimenten aanvragen. Na vier jaar wordt het besluit geëvalueerd.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beoordeelt alle ingediende aanvragen, wijst de ontheffingen toe en zorgt voor de begeleiding van de experimenten. Daarom is het voor de (ook ervaren) regeldruk van belang te weten op welke wijze RVO invulling zal geven aan zijn taken en bevoegdheden. Als het bij een experiment gaat om een alternatieve tariefstructuur of een experimenteertarief zal ook de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de aanvraag toetsen. ATR adviseert de taken en bevoegdheden van de RVO en de ACM in dit verband nader toe te lichten. Verder zijn de gevolgen voor de regeldruk nog niet volledig in beeld gebracht en berekend. ATR adviseert dit alsnog te doen.

ATR advies aan Ministerie van EZK over Experimenten Elektriciteits- en Gaswet