Het Besluit factuur, verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie (VKO) en het Besluit financieel beheer netbeheer (BFBN) worden gewijzigd.

Op 28 november 2017 zijn het Besluit factuur, verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie (hierna: VKO) en het Besluit financieel beheer netbeheer (hierna: BFBN) ter toetsing aan ATR aangeboden. Het Besluit VKO voert de afspraken uit die zijn vastgelegd in een convenant over energiebesparing in de gebouwde omgeving. Dit convenant is in mei 2017 ondertekend door Energie-Nederland, Netbeheer Nederland, UNETO-VNI, de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en de ministeries van Economische Zaken en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Een bouwsteen van het convenant is dat de slimme meters energieleveranciers beter inzicht geven in het verbruik en de bijbehorende kosten voor eindafnemers, op basis waarvan zij die eindafnemers advies kunnen geven over mogelijkheden tot energiebesparing. In het convenant wordt gewezen op de onzekerheid over de effectiviteit van maatregelen en het belang daarbij van onderzoek en controle. Het college adviseert daarom in de Nota van toelichting aandacht te besteden aan de voorgenomen effectmetingen, zodat de verbeterde verbruiks- en kostenoverzichten ook daadwerkelijk bijdragen aan de beleidsdoelstelling.

Het BFBN schrijft financiële ratio’s voor waaraan een netbeheerder moet voldoen. Deze ratio’s bleken af te wijken van de ratio’s die erkende kredietbeoordelingsbureaus hanteren. De wijziging brengt de ratio’s in het BFBN in overeenstemming te brengen met de eisen van die kredietbeoordelingsbureaus. Daarmee biedt het een minder belastend alternatief. Verder is de terminologie waar nodig gewijzigd om aan te sluiten bij de terminologie volgens IFRS (International Financial Reporting Standards).

Het college heeft geconstateerd dat de gevolgen voor de regeldruk van beide besluiten nog niet volledig in beeld zijn gebracht en berekend. Het college adviseert dit alsnog te doen.

Advies  ATR over VKO en BFBN