Besluit geneesmiddelenprijzen

Fabrikanten, importeurs en leveranciers hebben de afgelopen tijd signalen afgegeven dat verdere prijsdruk het risico met zich meebrengt dat bepaalde geneesmiddelen niet meer voor de Nederlandse markt beschikbaar zullen zijn. Dit betekent een mogelijk risico voor (bepaalde groepen) patiënten. Zij lopen het risico in de toekomst op andere geneesmiddelen aangewezen te zijn, waarvoor wellicht ook nog een bijbetaling vereist is. Daarom heeft de minister het voornemen gebruik te maken van de bevoegdheid om een hogere maximumprijs vast te stellen. Met het besluit worden de maximumprijzen van geneesmiddelen in productgroepen met een totale jaaromzet van minder dan € 500.000 voorzien van een opslag van 15%. Met name de categorie kwetsbare geneesmiddelen zouden van deze productgroepen deel uitmaken.

ATR laat in een brief aan de minister van VWS weten dat de noodzaak tot het nemen van maatregelen voldoende aannemelijk is. Daarmee is volgens ATR echter nog niet gezegd dat de nu voorgestelde maatregel ook het beoogde effect zal hebben (en in die zin ‘nuttig’ is). Daarvoor is het allereerst noodzakelijk dat het besluit ook de context van de maatregel schetst. Zo is onder meer inzicht nodig in de samenhang met andere reeds bestaande regelgeving en de impact van de maatregel op de werking van toekomstige regelgeving, zoals die rondom de modernisering van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). In de tweede plaats is noodzakelijk dat de toelichting voldoende onderbouwt dat de maatregel enig effect op de beschikbaarheid van geneesmiddelen zal sorteren. Daarin slaagt de toelichting nog niet. Met name is ook een onderbouwing van de effectiviteit van de hoogte van het percentage van 15% gewenst. Verder is noodzakelijk om – qua effectiviteit van de maatregel – drie groepen geneesmiddelen te onderscheiden. Eén daarvan is de groep geneesmiddelen met een omzet tussen de € 0,5 en € 1 miljoen. Daarvoor zijn – als daarom door de fabrikant of leverancier is verzocht – nu nog op basis van een tijdelijke maatregel de maximumprijzen bevroren. Die krijgen door de nieuwe maatregel alsnog met een daling van de maximumprijs te maken. Deze groep komt door de hoogte van de omzet van het middel (boven de € 0,5 miljoen) echter niet voor de 15%-opslag in aanmerking. ATR adviseert tenslotte nog om in de toelichting (ook kwantitatief) inzicht te bieden in de mate waarin bijbetalingen voor patiënten en cliënten kunnen optreden en de regeldrukgevolgen die daarmee gemoeid zijn voor patiënten, cliënten en professionals. Gezien deze tekortkomingen in de onderbouwing van de maatregel adviseert ATR de minister de maatregel niet vast te stellen, tenzij met de adviespunten rekening wordt gehouden.

ATR advies aan de Minister van VWS – Besluit geneesmiddelenprijzen