Besluit gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen

Op 24 juli 2019 ontving ATR het Besluit gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het besluit en de wijzigingen van andere besluiten die hierin zijn opgenomen strekken tot implementatie van de Richtlijn (EU) 2018/851, die de Kaderrichtlijn afvalstoffen (Kra) wijzigt. De maatregelen zien toe op gescheiden inzameling van afvalstoffen en registratie- en meldplichten met betrekking tot stoffen, mengsels, producten en afvalstoffen.

De implementatie van deze maatregelen die voortvloeien uit de Kaderrichtlijn afvalstoffen vereist aanpassing van de Nederlandse wet- en regelgeving. Het college acht nut en noodzaak onderbouwd. Het college merkt op dat bij de implementatie van de herziening van de Kra het uitgangspunt van lastenluwe implementatie wordt gevolgd. Waar mogelijk wordt aangesloten bij de bestaande praktijk en bestaande systemen. Het college constateert dat bij implementatie van de wijzigingen uit de Kra, aandacht bestaat voor een werkbare uitvoering voor gemeenten en het bedrijfsleven.

Ten aanzien van de regeldrukberekening adviseert het college om in de toelichting een onderbouwde inschatting van de regeldruk van de meldplicht in de ECHA-database en van de aanschaf van benodigde software voor nieuwe meldplichtige bedrijven volgens de Rijksbrede methodiek in beeld te brengen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van bandbreedtes.

ATR advies aan de Minister van IenW – Advies Verzamelbesluit gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen