Besluit herijking rekeneisen mbo en omvang keuzedelen

Het besluit regelt dat er voor de mbo-niveaus 2, 3 en 4 herijkte rekeneisen gaan gelden. Daarnaast regelt het besluit dat het behaalde resultaat voor rekenen gaat meetellen in de slaag/zakbeslissing. Ook zal het examenonderdeel rekenen geen deel meer uitmaken van het centraal examen, maar uitsluitend worden geëxamineerd met instellingsexamens. De herijkte rekeneisen, inclusief de bijbehorende slaag/zakregeling, gaan gelden voor studenten die vanaf 1 augustus 2022 starten met een beroepsopleiding. Voor de entreeopleiding zijn geen rekeneisen opgesteld. Daarvoor is bepaald dat de rekenontwikkeling van een student in beeld gebracht moet worden en de beheersing van het rekenen aan het eind van de opleiding duidelijk moet zijn, afgezet tegen mbo-rekenniveau 2.
Het besluit bepaalt daarnaast dat het aantal studiebelastingsuren (sbu) mbo-keuzedelen voor alle middenkaderopleidingen gelijk wordt gesteld.

ATR acht nut en noodzaak van de maatregelen voldoende onderbouwd. Het constateert dat beargumenteerd is gekozen voor een alternatieve aanpak voor het rekenonderwijs in het mbo. Met de wijziging van het aantal studiebelastingsuren voor 4-jarige opleidingen is gekozen voor een minder belastend alternatief. De werkbaarheid van de maatregelen voor het rekenonderwijs kan nog niet goed worden bepaald. Deze hangt namelijk af van een goede implementatie van de voorgestelde maatregelen en de ondersteuning die de mbo-sector daarbij nodig heeft. ATR adviseert om toe te lichten hoe invulling wordt gegeven aan monitoring en evaluatie van de nieuwe aanpak van het rekenonderwijs.

De gevolgen voor de regeldruk zijn naar verwachting omvangrijker, met name in de implementatieperiode en voor de entreeopleidingen in het bijzonder. Deze gevolgen zijn niet volledig in beeld gebracht. ATR adviseert dit alsnog te doen voor finale besluitvorming over het voorstel. Hetzelfde geldt voor de regeldruk die voortvloeit uit de “veranderaanpak keuzedelen”.

ATR advies aan de Minister van OCW – Besluit herijking rekeneisen mbo en omvang keuzedelen middenkaderopleiding