Besluit hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie

Op 10 december 2020 is een voorstel voor toetsing en advies aangeboden aan ATR. Het voorstel regelt een wijziging van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) in verband met verplichte hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie van gebouwen.

Het voorstel werkt de Europese richtlijn hernieuwbare energie (RED II) uit. Het moet bijdragen aan het vergroten van de inzet van hernieuwbare energiebronnen en de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Het college constateert dat nut en noodzaak van het voorstel zijn onderbouwd in de toelichting en dat de uitwerking lastenluw is vorm gegeven. Onnodige lasten worden voorkomen door enkele uitzonderingssituaties en door de eis dat de noodzakelijke verduurzamingsmaatregelen alleen hoeven worden uitgevoerd als deze binnen tien jaar kunnen worden terugverdiend.

Het voorstel is in de voorfase geconsulteerd bij diverse overheidsorganisaties en branchepartijen uit de bouwsector. Ook heeft een MKB-toets plaatsgevonden. Deze consultatie draagt bij aan de werkbaarheid van de regelgeving.

Voor de werkbaarheid van de regelgeving is de samenhang van belang met andere regelgeving en Europese verplichtingen ten aanzien van verduurzaming bij renovatie. De toelichting besteedt hier slechts beperkt aandacht aan. ATR adviseert om in de toelichting beter duidelijk te maken hoe de verplichtingen uit het voorstel zich verhouden tot de andere regelgeving ten aanzien van verduurzaming bij renovatie.

Naast het besluit en de latere ministeriële regeling worden ook nog een leidraad en een rekentool ontwikkeld. Deze leidraad en rekentool hebben tot doel de toepassing van de regelgeving te vereenvoudigen en daarmee onnodige lasten te voorkomen. Het voorstel maakt niet duidelijk wanneer deze instrumenten beschikbaar zullen zijn. ATR adviseert om deze instrumenten tijdig ter beschikking te stellen.

Tot slot constateert het college dat de regeldrukeffecten van het voorstel zijn uitgewerkt conform de Rijksbrede methodiek. ATR adviseert het voorstel in te dienen, nadat met de adviespunten rekening is gehouden.

Advies ATR over het voorgenomen Besluit hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie.