Besluit informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (BIBON)

Op 21 november 2017 heeft het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) advies uitgebracht over het Besluit informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (BIBON). Dit besluit regelt dat aanbieders die openbare communicatienetwerken aanbieden, toegang hebben tot bepaalde minimuminformatie wanneer zij een breedbandnetwerk willen aanleggen ter bevordering van medegebruik van fysieke infrastructuur en coördinatie van de uitvoering van civiele werken. ATR heeft geadviseerd het besluit in te dienen.

ATR advies aan Minister van EZ over bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken