Besluit Jaarverantwoording WMG

Het voorliggende besluit wijzigt het ‘Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wet marktordening gezondheidszorg (Bub WMG)’. Door het voorstel wordt een aantal categorieën van zorgaanbieders uitgezonderd van de werkingssfeer van artikel 40a WMG ten aanzien van de financiële bedrijfsvoering en artikel 40b WMG ten aanzien van de openbaarmaking van de jaarverantwoording. Dit betekent dat deze categorieën niet hoeven te voldoen aan de verplichtingen die in beide artikelen van de WMG staan.

ATR heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport laten weten dat het voorliggende voorstel, net als de wet, nog steeds geen heldere probleemanalyse bevat van het probleem. In de toelichting op de wet, de NZa-toets, bij de MKB-toets, en mondeling worden daarnaast (afwisselend) niet minder dan vijf doelen van de maatregelen genoemd: (1) het verbeteren van de transparantie in de zorgsector, zodat de maatschappelijke controle toeneemt en de bewustwording bij het bestuur van hun maatschappelijke opdracht wordt vergroot; (2) het afleggen van verantwoording aan externe toezichthouders; (3) het tegengaan van fraude met zorgmiddelen, (4) het tegengaan van excessen in de zorg, en (5) het in staat stellen van IGJ en NZa om risicogericht toezicht uit te voeren. Niet duidelijk is of en in welke mate de verplichtingen ten aanzien van de jaarverantwoording elk van deze doelen moet verwezenlijken. Daardoor is het ook niet mogelijk om te bepalen welke categorieën zorgaanbieders van de verplichtingen kunnen worden vrijgesteld, zonder het doelen c.q. de doelen in gevaar te brengen. ATR vraagt daarnaast aandacht niet alleen de werkbaarheid van de afzonderlijke maatregelen in kaart te brengen, maar deze in samenhang te bezien met andere maatregelen die op zorgaanbieders afkomen. De regeldrukberekening is voor zover daar nu invulling aan gegeven kan worden compleet. Omdat met name nut en noodzaak niet helder in kaart zijn gebracht adviseert ATR dit voorstel niet vast te stellen.

ATR advies aan de Minister van VWS – Advies besluit jaarverantwoording WMG