Besluit kwaliteit incassodienstverlening

Op 9 mei 2022 is het Besluit kwaliteit incassodienstverlening aan ATR aangeboden voor toetsing en advies. Dit besluit bevat een nadere uitwerking van de Wet kwaliteit incassodienstverlening. Deze wet heeft tot doel de kwaliteit van de private buitengerechtelijke incassodienstverlening te verbeteren ten behoeve van de schuldenaar, de schuldeiser en de incassodienstverlener zelf. Het wil daarmee de geconstateerde misstanden in de sector wegnemen. Het Besluit kwaliteit incassodienstverlening bepaalt onder meer aan welke vakbekwaamheidseisen de incassosector moet voldoen en hoe de sector om moet gaan met schuldenaren. Ook bepaalt het Besluit de tarieven die aan de sector in rekening worden gebracht voor toezicht en handhaving.

ATR heeft geen opmerkingen ten aanzien van de onderbouwing van het nut en de noodzaak van het Besluit. Het college ziet ook geen minder belastende alternatieven. Wel heeft het adviespunten met betrekking tot de werkbaarheid van het Besluit. Het eerste adviespunt is dat moet worden bewerkstelligd dat de Dienst Justis, die de aanvraag tot registratie beoordeelt, en de Inspectie Justitie en Veiligheid, die het toezicht uitvoert, de kwaliteitseisen in concrete gevallen op dezelfde wijze beoordelen. Het college vindt verder dat de regeling over stapeling van incassokosten bij kleine vorderingen complex is voor betrokkenen. Het adviseert daarom een substantiële inspanning te verrichten om burgers goed te informeren over de door hen verschuldigde incassokosten en om hen te ondersteunen bij het berekenen van die kosten. Tot slot adviseert het college de regeldrukberekening van het Besluit aan te vullen.

ATR advies aan de Minister van minister voor Rechtsbescherming – Besluit kwaliteit incassodienstverlening