Besluit maatregelen kleine plastic drankflessen

Op 13 december 2018 is het voorgenomen Besluit maatregelen kleine plastic drankflessen aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voorgelegd voor advies.

Het voorstel regelt per 1 juli 2020 een verplichte recycling van 90 procent van kleine plastic drankflessen voor producenten en importeurs van kleine plastic flessen. Daarnaast creëert het voorstel een wettelijk basis voor statiegeld op kleine plastic flessen. Het uitgangspunt is dat statiegeld op kleine plastic flessen wordt ingevoerd per 2021, tenzij de verpakkingsindustrie er voor die tijd in slaagt de hoeveelheid zwerfafval van plastic flesjes met 70 tot 90 procent te verminderen en 90 procent van de kleine plastic flessen te recyclen.

Nut en noodzaak van het voorstel zijn volgens het college voldoende onderbouwd. De wettelijke grondslag voor statiegeld is in lijn met eerdere politieke keuzes en toezeggingen. ATR merkt op dat het voorstel niet volledig duidelijk is over welke keuzes voor de statiegeldverplichting volgen uit het onderhavige voorstel en welke keuzes voor de statiegeldverplichting in de toekomst worden gemaakt. Het college adviseert dit te verduidelijken in de toelichting bij het voorstel. Verder adviseert ATR om in de toelichting aandacht te besteden aan onderzochte alternatieven van de statiegeldverplichting en de lasten-effecten hiervan.

ATR constateert dat de uitvoering van de nieuwe verplichtingen zo veel mogelijk aansluit bij de bestaande praktijk en zo onnodige lasten voor burgers en bedrijven worden voorkomen. Om de werkbaarheid en uitvoerbaarheid van het voorstel te vergroten adviseert ATR in de toelichting te verduidelijken dat fase 1 van het voorstel effectief, werkbaar en uitvoerbaar is voor alle partijen in de keten en aan te geven welke waarborgen bestaan om onnodige regeldruk als gevolg van de twee-fasen aanpak te voorkomen. Verder adviseert het college duidelijkheid te bieden over de nieuwe rapportageverplichting en om aandacht te besteden aan de periode tussen inwerkingtreding van het besluit (juli 2020) en het moment van besluitvorming over invoering van statiegeld (najaar 2020). ATR adviseert verder om duidelijk te maken aan de hand van welke gegevens wordt vastgesteld of producenten en importeurs voldoen aan de recycle-doelstelling.

Tot slot constateert ATR dat de regeldrukeffecten-analyse nog niet compleet is. Onder meer is onduidelijk hoe de berekende jaarlijkse totale systeemkostentoename door de statiegeld-verplichting zijn opgebouwd en hoe deze kosten neerslaan op het bedrijfsleven. Het college adviseert daarom de regeldrukanalyse compleet te maken conform de Rijksbrede methodiek.

Brief ATR over de consultatieversie van het Besluit maatregelen kleine plastic drankflessen