Besluit maximering korting collegegeld voor eerstejaarsstudenten van opleidingen met het bijzonder kenmerk kleinschalig en intensief onderwijs

Op 1 september 2018 is de Wet verlaagd wettelijk collegegeld in werking getreden. Met invoering van de wet en de bijhorende algemene maatregel van bestuur is onder andere geregeld dat vanaf studiejaar 2018/2019 nieuwe eerstejaars-studenten een korting krijgen van 50% op het wettelijk collegegeld. De maatregelen beogen de toegankelijkheid van het hoger onderwijs te vergroten en het lerarentekort terug te dringen.

In het kader van de begrotingsbehandelingen is op 1 november 2018 door de Tweede Kamer een motie aangenomen die oproept de korting die eerstejaars studenten van een opleiding met het ‘bijzonder kenmerk kleinschalig en intensief onderwijs’ op het collegegeld ontvangen, te maximeren en zodoende gelijk te stellen aan de korting die eerstejaarsstudenten van reguliere opleidingen krijgen.

ATR heeft op 7 mei 2019 het besluit ontvangen waarmee dit wordt geregeld. Daarnaast vindt er met dit besluit correctie plaats van een onbedoeld effect, namelijk dat studenten die een ‘academische pabo’ volgen nu twee keer het wettelijk collegegeld moeten betalen. Studenten betalen voortaan één keer het wettelijk collegegeld. Tegelijkertijd worden er enkele technische wijzigingen aangebracht. ATR constateert dat nut en noodzaak van de maatregelen zijn onderbouwd. Ook is gekeken naar de uitvoerbaarheid voor de betrokken onderwijsinstellingen. De gevolgen voor de regeldruk zijn grotendeels in beeld gebracht en berekend, maar nog niet volledig. ATR adviseert dat alsnog te doen.

ATR advies aan de Minister van OCW – Besluit maximering korting collegegeld