Besluit medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018

Op 29 april 2019 is aan ATR voor advies aangeboden het Besluit medezeggenschap cliënten zorginstellingen. Het wetsvoorstel medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 gaat de huidige wet medezeggenschap zorginstellingen vervangen. De belangrijkste wijziging is dat de plicht tot het instellen van een cliëntenraad beperkt wordt tot de grotere zorginstellingen. Dat zijn de zorginstellingen met ten minste 10 zorgverleners. Met de wet treedt een vermindering van de regeldruk met € 15,9 miljoen op. Het wetsvoorstel biedt de mogelijkheid om bij AMvB categorieën van zorginstellingen van de toepassing van de wet uit te zonderen. Met het besluit wordt hieraan invulling gegeven. Zo is de verplichting volgens het besluit niet van toepassing op apotheken, GGD-en en militaire ziekenhuizen.

Nut en noodzaak van het besluit zijn volgens ATR toereikend onderbouwd. Er zijn geen minder belastende alternatieven voorhanden. Ook de beschrijving van de gevolgen voor de regeldruk is volledig.

ATR advies aan de Minister van VWS – Besluit medezeggenschap cliënten zorginstellingen