Besluit pensioenverdeling bij scheiding 2021

ATR heeft op 7 januari 2019 over het concept van de Wet pensioenverdeling bij echtscheiding 2021 geadviseerd. In dit wetsvoorstel is vastgelegd dat bij scheiding de verdeling van de pensioenaanspraken (opgebouwd tijdens de huwelijkse periode) over de ex-partners in het vervolg via de conversiemethode gebeurt. De ex-partner krijgt hierdoor een eigen aanspraak op ouderdomspensioen, die voor de uitbetaling niet langer afhankelijk is van het in leven zijn van de ex-partner. Met een besluit moet de methode van verdeling/conversie worden vastgelegd met de daarbij behorende informatieverplichtingen voor pensioenuitvoerders en deelnemers. Het voor voorgelegde besluit pensioenverdeling bij echtscheiding 2021 voorziet daarin. Het besluit kiest voor de volgende methode die als actuarieel meest juiste methode aangemerkt moet worden: het pensioenkapitaal bij scheiding verminderd met de participaties bij aanvang van het huwelijk tegen de actuele koers.

ATR heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten dat de beschrijving van nut en noodzaak van het besluit, de minder belastende alternatieven en de werkbaarheid geen aanleiding tot opmerkingen geeft. Dat geldt ook voor de beschrijving en berekening van de gevolgen voor de regeldruk. ATR adviseert de minister om het besluit vast te stellen.

ATR advies aan de Minister van SZW – Besluit pensioenverdeling bij scheiding 2021