Besluit praktijkgerichte vakken in de theoretische en gemengde leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)

Het is goed leerlingen in het voorbereidend beroepsonderwijs (vmbo) in aanraking te brengen met praktijkgericht onderwijs en beroepsoriëntatie.

Maar beperk bij de inbedding van het praktijkgericht onderwijs de complexiteit van het stelsel. De door het kabinet voorgestelde inspanningsverplichting bij het uitvoeren van het praktijkgerichte onderwijs vraagt om verduidelijking. Dat schrijft ATR in een advies aan de minister voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Gevolgen voor het onderwijsbestel

Praktijkgericht onderwijs is van groot belang. Daarom wil het ministerie vmbo-scholen stimuleren ten minste één praktijkgericht keuzevak aan te bieden, zodat leerlingen in het vmbo eerder in aanraking komen met de praktijk. Ook zou dit kunnen helpen bij de beroepsoriëntatie van leerlingen. Een verplichting voor alle vmbo-scholen om een praktijkgericht vak op te nemen in het onderwijsprogramma is echter nog niet mogelijk. Mede omdat de gevolgen voor het vmbo-stelsel als geheel nog niet duidelijk zijn. ATR adviseert bij de inbedding van het praktijkonderwijs de complexiteit van het stelsel te beperken.

Inspanningsplicht voor scholen

Dit besluit regelt expliciet dat scholen alleen een “inspanningsverplichting” hebben om met minimaal één regionale arbeidsmarktpartij, dan wel instelling voor educatie en beroepsonderwijs, samen te werken bij het uitvoeren van het praktijkgerichte vak. ATR is er niet van overtuigd dat het besluit voor onderwijsinstellingen voldoende duidelijkheid biedt over de inspanningsverplichting.

Gevolgen voor de regeldruk

De gevolgen voor de regeldruk zijn in beeld gebracht en gekwantificeerd. Er zijn wel enkele aanvullingen nodig in de regeldrukparagraaf. Zo zijn mogelijke gevolgen voor examinering en diplomering nog niet in beeld gebracht.

De formele titel van dit besluit is: Besluit praktijkgerichte vakken in de theoretische en gemengde leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).

ATR Advies aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – Besluit praktijkgerichte vakken in de theoretische en gemengde leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).