Besluit regeling uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

Op 21 juli 2019 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het voorgenomen Besluit regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) aangeboden voor toetsing. Het voorstel implementeert de minimumeisen die volgen uit artikel 8 bis van de herziene (Europese) Kaderrichtlijn Afvalstoffen. Hierbij gaat het om eisen voor een regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Alle regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheden dienen te voldoen aan de eisen in dit besluit. Hiermee beoogt het ministerie een meer eenduidige, doeltreffende en transparante invulling van het instrument uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.

Het college stelt vast dat nut en noodzaak van het besluit zijn onderbouwd in de toelichting. ATR merkt op dat het besluit uitgaat van zuivere implementatie. Het college ziet mogelijkheden om de werkbaarheid van de regelgeving te vergroten. Dit kan door in de toelichting te verduidelijken hoe producenten kunnen voldoen aan de financiële eisen die samenhangen met uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Ook adviseert ATR in de toelichting te verduidelijken in hoeverre de verplichtingen in het besluit wijzigingen bevatten ten opzichte van de bestaande bepalingen. Daarnaast adviseert het college een MKB-toets uit te voeren en te verduidelijken op welke (andere) wijze de belangrijkste stakeholders in de voorbereiding van de regelgeving zijn betrokken.

Tot slot constateert ATR dat de regeldrukeffecten alleen kwalitatief zijn beschreven in de toelichting. Het college adviseert de toelichting aan te vullen met een kwantitatieve analyse van de te verwachten regeldrukeffecten, conform de Rijksbrede methodiek.

Advies ATR aan de Minister van IenW- het Besluit regeling uitgebreide producentenverantwoordelijkheid