Besluit toekomst pensioenen

De Wet toekomst pensioenen wijzigt het wettelijk kader voor pensioenen. Het college heeft geadviseerd over de Wet toekomst pensioenen en naderhand een aanvullende zienswijze uitgebracht. Kern van deze adviezen was dat de onderbouwing van het wetsvoorstel ernstige tekortkomingen kende die goed afgewogen besluitvorming bemoeilijkte. De doelen uit het voorstel waren algemeen geformuleerd en dit kon leiden tot ongerechtvaardigde (financiële) verwachtingen van het nieuwe pensioenstelsel. Ook de begrijpelijkheid en werkbaarheid waren in het geding. Dit voorstel geeft invulling aan het gros van de delegatiebepalingen die zijn opgenomen in de Wet toekomst pensioenen. De doorgevoerde wijzigingen in deze AMvB zijn in de toelichting opgedeeld in 8 categorieën: (1) Invulling wettelijk kader pensioenovereenkomsten in het nieuwe pensioenstelsel, (2) Invulling opdracht-bevestiging, (3) Invulling waarborgen voor een evenwichtige transitie, (4) Taken, samenstelling en inrichting transitiecommissie, (5) Invulling fiscaal kader, (6) Invulling informatievoorschriften, (7) Invulling geschillenbeslechting en (8) Vrijstellings- en boetebesluit bij de Wet BPF 2000.

ATR heeft de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen laten weten dat nut en noodzaak van het voorstel zijn gegeven gezien het feit dat dit het noodzakelijk is om het wettelijk kader verder in te vullen voordat het stelsel in werking kan treden. Het voorstel geeft bovendien geen aanleiding tot opmerkingen bij minder belastende alternatieven. Het college heeft wel vragen bij de werkbaarheid van de nadere invulling van de delegatiebepalingen. Het voorstel bevat veel jargon over rekenmethodieken en rechten en plichten van betrokken partijen. Dit voorstel accentueert daarmee de zorgen van het college over de begrijpelijkheid en de werkbaarheid van het stelsel die eerder zijn geuit bij advisering over de wet. Het college adviseert om de begrijpelijkheid en werkbaarheid nader te onderzoeken. De regeldrukparagraaf vertoont verder grote tekortkomingen.

Advies is het voorstel niet vast te stellen tenzij met de adviespunten rekening wordt gehouden.

ATR advies aan de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen – Besluit toekomst pensioenen.