Besluit toepassingsbereik sensitieve technologie

Dit besluit werkt het toetsingsregime uit de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Wet Vifo) verder uit. Het regelt wat tot sensitieve technologie wordt gerekend door categorieën van de EU-exportcontrolelijsten uit te zonderen van de werkingssfeer van het toetsingsregime en technologieën aan te wijzen als sensitief. Verder wijst het voorstel categorieën technologieën aan die ‘zeer’ sensitief zijn. Vervolgens bepaalt het voorstel dat bij de verkrijging of vergroting van significante invloed in een onderneming die actief is op het gebied van ‘gewone’ sensitieve technologie de meldplicht niet geldt. Het voorstel verkleint daarmee de werkingssfeer van het toetsingsregime.

ATR heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat laten weten dat nut en noodzaak van het voorstel zijn onderbouwd. Om ervoor te zorgen dat het toetsingsregime proportioneel is, wordt de reikwijdte van het voorstel verder afgebakend. Het college heeft geen opmerkingen bij minder belastende alternatieven en het voorstel lijkt werkbaar. De regeldruk is tenslotte toereikend in kaart gebracht.

Advies is om het voorstel in te dienen.

ATR advies aan de minister van Economische Zaken en Klimaat – Besluit toepassingsbereik sensitieve technologie