Besluit toezicht trustkantoren

Op 26 juni 2018 is aan ATR voorgelegd het Besluit toezicht trustkantoren.Op 26 juni 2018 is aan ATR voorgelegd het Besluit toezicht trustkantoren.Het voorstel stelt regels voor aanvullende trustdiensten. Aanvullende trustdiensten zijn bijvoorbeeld constructies waarin een (rechts)persoon niet als formeel bestuurder wordt benoemd, maar door middel van een volmacht de materiële bevoegdheid krijgt om een rechtspersoon te binden.

De regels gaan over:

  • de toetsing van de betrouwbaarheid van bestuurders,
  • de beheerste en integere bedrijfsvoering door trustkantoren,
  • de compliance- en auditfunctie,
  • de uitbesteding van werkzaamheden,
  • de periodieke rapportage aan De Nederlandsche Bank (DNB) en
  • boetecategorieën voor overtredingen.

Het college constateert dat nut en noodzaak van het voorstel uitgebreid worden toegelicht en dat de regeldruk zo goed mogelijk in beeld is gebracht. Het college adviseert om het besluit vast te stellen.

ATR advies aan Minister van Financiën over besluit trustkantoren